Dé Luain, 16 Nollaig 2019 - Déardaoin, 19 Nollaig 2019

Strasbourg

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  REPORT on the activities of the European Ombudsman – annual report 2018

18-11-2019 A9-0032/2019 2019/2134(INI)
PETI

Peter JAHR

MOLADH ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Prionsacht Lichtinstéin ar chur i bhfeidhm forálacha áirithe de Chinneadh 2008/615/JHA ón gComhairle maidir le dlús a chur le comhar trasteorann, go háirithe i ndáil leis an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann a chomhrac, de Chinneadh 2008/615/JHA ón gComhairle maidir le cur chun feidhme Chinneadh 2008/615/JHA maidir leis an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann a chomhrac, agus den Iarscríbhinn a ghabhann leis, agus de Chinneadh Réime 2009/905/JHA ón gComhairle maidir le creidiúnú soláthróirí seirbhísí fóiréinseacha, agus iad ag comhlíonadh gníomhaíochtaí saotharlainne.

05-12-2019 A9-0044/2019 2019/0012(NLE)
LIBE

Roberta METSOLA

Liosta de na vótaí :  FINAL VERSION [***]

  REPORT on the Council recommendation on the appointment of a Member of the Executive Board of the European Central Bank

06-12-2019 A9-0046/2019 2019/0818(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

Liosta de na vótaí :  FINAL VERSION [appoint.]

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 maidir le bearta chun comhar riaracháin a neartú ar mhaithe le calaois CBL a chomhrac

09-12-2019 A9-0047/2019 2018/0413(CNS)
ECON

Lídia PEREIRA

Liosta de na vótaí :  FINAL VERSION [*]

Cuardaigh

Teagmháil

Eolas agus doiciméid tosaíochta

Liosta na leasuithe a chuirtear síos sna tuarascálacha

Tuarascálacha

Glacann coistí parlaiminteacha tuarascálacha ar fhoirm togra ó rapóirtéir arna cheapadh ag an gcoiste freagrach. Scrúdaítear na tairiscintí i gcomhair rún atá iontu sa suí iomlánach, agus, má ghlactar ann iad, beidh siad le feiceáil sna téacsanna glactha.