Strategija EU-a za osobe s invaliditetom za razdoblje nakon 2020.

Pitanje za usmeni odgovor O-000046/2019
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
u ime Kluba zastupnika PPE-a

10-12-2019 O-000046/2019

Petnaesti sastanak Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti koji će se održati 2020. u Kunmingu, Kina

Pitanje za usmeni odgovor O-000044/2019/rev.5
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
u ime Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

06-12-2019 O-000044/2019

Petnaesti sastanak Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti koji će se održati 2020. u Kunmingu, Kina

Pitanje za usmeni odgovor O-000043/2019/rev.6
upućeno Vijeću
Članak 136. Poslovnika
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
u ime Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

06-12-2019 O-000043/2019

Digitalna transformacija u području zdravstva i skrbi

Pitanje za usmeni odgovor O-000042/2019/rev.5
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska
u ime Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Kateřina Konečná
u ime Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

05-12-2019 O-000042/2019

Utjecaj sukoba interesa i korupcije na zaštitu financijskih interesa EU-a u državama članicama

Pitanje za usmeni odgovor O-000041/2019
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Monika Hohlmeier
u ime Odbora za proračunski nadzor

05-12-2019 O-000041/2019

Pravedno oporezivanje u digitaliziranom i globaliziranom gospodarstvu – BEPS2.0

Pitanje za usmeni odgovor O-000040/2019
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Irene Tinagli
u ime Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku

04-12-2019 O-000040/2019

Reforma općih načela komitologiije

Pitanje za usmeni odgovor O-000039/2019
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Pascal Durand
u ime Kluba zastupnika Renew-a
Marie Toussaint
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

28-11-2019 O-000039/2019

Brojevi službi za korisnike koji počinju s 0800

Pitanje za usmeni odgovor O-000037/2019/rev.1
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
u ime Kluba zastupnika PPE-a

20-11-2019 O-000037/2019

Aktualni pregovori o novom sporazumu o partnerstvu između EU-a i skupine država AKP-a

Pitanje za usmeni odgovor O-000036/2019
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Tomas Tobé
u ime Odbora za razvoj

13-11-2019 O-000036/2019

Aktualni pregovori o novom sporazumu o partnerstvu između EU-a i skupine država AKP-a

Pitanje za usmeni odgovor O-000035/2019
upućeno Vijeću
Članak 136. Poslovnika
Tomas Tobé
u ime Odbora za razvoj

13-11-2019 O-000035/2019

Kontakt

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom

Pitanja može postaviti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu (38), a mogu se uputiti Vijeću, Komisiji ili potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda sjednice.

Članak 132. stavci od 2. do 5. u vezi s podnošenjem prijedloga rezolucija i glasovanjem o njima primjenjuju se mutatis mutandis.