ES strategija dėl negalios po 2020 m.

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000046/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
PPE frakcijos vardu

10-12-2019 O-000046/2019

ES iniciatyva dėl apdulkintojų

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000045/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu
Kateřina Konečná
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu

09-12-2019 O-000045/2019

Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija (COP 15), vyksianti 2020 m. Kunminge, Kinijoje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000044/2019/rev.5
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu

06-12-2019 O-000044/2019

Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija (COP 15), vyksianti 2020 m. Kunminge, Kinijoje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000043/2019/rev.6
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu

06-12-2019 O-000043/2019

Skaitmeninės transformacijos poveikis sveikatai ir slaugai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000042/2019/rev.5
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu
Kateřina Konečná
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu

05-12-2019 O-000042/2019

Dėl Interesų konflikto ir korupcijos, darančių poveikį ES finansinių interesų apsaugai valstybėse narėse

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000041/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Monika Hohlmeier
Biudžeto kontrolės komiteto vardu

05-12-2019 O-000041/2019

Sąžiningas apmokestinimas skaimenizuotoje ir globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000040/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Irene Tinagli
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu

04-12-2019 O-000040/2019

Bendrųjų komiteto procedūros principų reforma

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000039/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Pascal Durand
Renew frakcijos vardu
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

28-11-2019 O-000039/2019

0800-ieji klientų aptarnavimo numeriai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000037/2019/rev.1
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
PPE frakcijos vardu

20-11-2019 O-000037/2019

Vykstančios derybos dėl naujo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės partnerystės susitarimo

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000036/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Tomas Tobé
Vystymosi komiteto vardu

13-11-2019 O-000036/2019

Kontaktai

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama

Klausimus Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių (38). Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį posėdžio darbotvarkės projektą.

Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2–5 dalys dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos pateikimo ir balsavimo dėl jų taikomos mutatis mutandis.