ES prioritetai JT Moterų padėties komisijos 64-ojoje sesijoje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000006/2020
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Evelyn Regner
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

22-01-2020 O-000006/2020

Atnaujinta bioekonomikos strategija: tvari Europos bioekonomika

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000005/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Norbert Lins
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu

20-01-2020 O-000005/2020

ES mobilumo ir transporto strategija. Priemonės, kurių reikia imtis iki 2030 m. ir vėliau

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000004/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
PPE frakcijos vardu

09-01-2020 O-000004/2020

Mažosios ir vidutinės įmonės bei geresnis reglamentavimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000003/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
PPE frakcijos vardu

09-01-2020 O-000003/2020

Trimačiu spausdinimu pagaminti neteisėti daiktai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000002/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Lucy Nethsingha
Teisės reikalų komiteto vardu

06-01-2020 O-000002/2020

Vandens krizė Bulgarijoje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000001/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly

06-01-2020 O-000001/2020

Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000048/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Irene Tinagli
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu

12-12-2019 O-000048/2019

Bendro naudojimo kroviklis judriojo radijo ryšio įrenginiams

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000047/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria Da Graça Carvalho
PPE frakcijos vardu

10-12-2019 O-000047/2019

ES strategija dėl negalios po 2020 m.

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000046/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
PPE frakcijos vardu

10-12-2019 O-000046/2019

ES iniciatyva dėl apdulkintojų

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000045/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu

09-12-2019 O-000045/2019

Kontaktai

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama

Klausimus Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių (38). Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį posėdžio darbotvarkės projektą.

Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2–5 dalys dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos pateikimo ir balsavimo dėl jų taikomos mutatis mutandis.