Stāvoklis Šengenas zonā pēc Covid-19 uzliesmojuma

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000038/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā

18-05-2020 O-000038/2020

Stāvoklis Šengenas zonā pēc Covid-19 uzliesmojuma

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000037/2020
Padomei
Reglamenta 136. pants
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā

18-05-2020 O-000037/2020

Komisijas sniegto atbilžu uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski, kvalitātes novērtējums

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000036/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Christine Anderson
ID grupas vārdā

08-05-2020 O-000036/2020

Kohēzijas politikas nozīme COVID-19 sociālekonomisko seku novēršanā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000035/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Younous Omarjee
Reģionālās attīstības komitejas vārdā

08-05-2020 O-000035/2020

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rīcība Covid-19 epidēmijas laikā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000034/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Marco Campomenosi
ID grupas vārdā

27-04-2020 O-000034/2020

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rīcība Covid-19 epidēmijas laikā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000033/2020
Padomei
Reglamenta 136. pants
Marco Campomenosi
ID grupas vārdā

27-04-2020 O-000033/2020

Kontaktu izsekošanas lietotņu izmantošana cīņā pret koronavīrusu

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000032/2020/rev.2
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Sophia in 't Veld, Dacian Cioloş, Barry Andrews, Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Nicola Danti, Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Laurence Farreng, Claudia Gamon, Charles Goerens, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Valerie Hayer, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Moritz Körner, Adrián Vázquez Lázara, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Stéphanie Yon-Courtin, Chrysoula Zacharopoulou, Monica Semedo
Renew grupas vārdā

16-04-2020 O-000032/2020

Kontaktu izsekošanas lietotņu izmantošana cīņā pret koronavīrusu

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000031/2020/rev.2
Padomei
Reglamenta 136. pants
Sophia in 't Veld, Dacian Cioloş, Barry Andrews, Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Nicola Danti, Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Laurence Farreng, Claudia Gamon, Charles Goerens, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Valerie Hayer, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Moritz Körner, Adrián Vázquez Lázara, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Stéphanie Yon-Courtin, Chrysoula Zacharopoulou, Monica Semedo
Renew grupas vārdā

16-04-2020 O-000031/2020

Plānotie POSEI budžeta samazinājumi

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000030/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Sandra Pereira, João Ferreira, Andris Ameriks, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Fernando López Aguilar, Radan Kanev, Gabriel Mato, Inma Rodríguez-Piñero, Pernando Barrena Arza, François Alfonsi, Niyazi Kizilyürek, Robert Hajšel, François-Xavier Bellamy, Marisa Matias, José Gusmão, Cláudia Monteiro de Aguiar, Álvaro Amaro, Nuno Melo, Maria da Graça Carvalho, Sara Cerdas, Sira Rego, Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Tudor Ciuhodaru, Nora Mebarek, Viktor Uspaskich, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, Clare Daly, Younous Omarjee, Isabel Carvalhais, Aurore Lalucq, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Idoia Villanueva Ruiz, Eric Andrieu, Clara Aguilera, David Cormand, Nathalie Colin-Oesterlé, Marie Toussaint, Cristina Maestre Martín De Almagro, Corina Crețu, Mick Wallace, Irène Tolleret, Francisco Guerreiro, Monika Beňová

06-03-2020 O-000030/2020

Pašreizējais stāvoklis Padomes sarunās par regulu par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000029/2020/rev.5
Padomei
Reglamenta 136. pants
Daniel Freund, Petri Sarvamaa, Katalin Cseh, Alexandra Geese, Terry Reintke, Younous Omarjee, Eider Gardiazabal Rubial, Radan Kanev, Petar Vitanov, Moritz Körner, Sergey Lagodinsky, Abir Al-Sahlani, Lara Wolters, Stelios Kouloglou, Rasmus Andresen, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Ramona Strugariu, Monika Vana, Sándor Rónai, Viola Von Cramon-Taubadel, Eleonora Evi, Anna Júlia Donáth, Michael Bloss, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Pascal Durand, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Markéta Gregorová, Damian Boeselager, Niklas Nienaß, Anna Deparnay-Grunenberg, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Benoît Biteau, Katrin Langensiepen, Sophia in 't Veld

06-03-2020 O-000029/2020

Kontakti

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates

Jautājumus var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu (36) Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiks iekļauti sēdes galīgajā darba kārtības projektā.

Pēc analoģijas piemēro 132. panta 2. līdz 5. punktu par rezolūciju priekšlikumu iesniegšanu un balsošanu par tiem.