Jaunā visaptverošā ES un Āfrikas stratēģija

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000007/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Tomas Tobé
Attīstības komitejas vārdā

23-01-2020 O-000007/2020

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijā (UN CSW64)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000006/2020
Padomei
Reglamenta 136. pants
Evelyn Regner
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

22-01-2020 O-000006/2020

Atjauninātā bioekonomikas stratēģija — ilgtspējīga bioekonomika Eiropai

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000005/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Norbert Lins
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā

20-01-2020 O-000005/2020

EU mobilitātes un transporta stratēģija: līdz 2030. gadam un pēc tam veicamie pasākumi

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000004/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
PPE grupas vārdā

09-01-2020 O-000004/2020

MVU un labāks regulējums

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000003/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
PPE grupas vārdā

09-01-2020 O-000003/2020

Trīsdimensiju drukāti nelikumīgi priekšmeti

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000002/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Lucy Nethsingha
Juridiskās komitejas vārdā

06-01-2020 O-000002/2020

Ūdensapgādes krīze Bulgārijā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000001/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly

06-01-2020 O-000001/2020

Ekonomiskās un monetārās savienības iestādes un struktūras: interešu konflikta novēršana pēc darba publiskajā sektorā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000048/2019
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Irene Tinagli
Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā

12-12-2019 O-000048/2019

Vienots lādētājs visām mobilajām radioiekārtām

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000047/2019
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho
PPE grupas vārdā

10-12-2019 O-000047/2019

ES stratēģija invaliditātes jomā laikam pēc 2020. gada

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000046/2019
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
PPE grupas vārdā

10-12-2019 O-000046/2019

Kontakti

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates

Jautājumus var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu (38) Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiks iekļauti sēdes galīgajā darba kārtības projektā.

Pēc analoģijas piemēro 132. panta 2. līdz 5. punktu par rezolūciju priekšlikumu iesniegšanu un balsošanu par tiem.