Ceļā uz jaunu patērētāju tiesību aizsardzības programmu pēc 2020. gada

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000066/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Anna Cavazzini
Verts/ALE grupas vārdā

13-10-2020 O-000066/2020

Covid-19 pasākumu ietekme uz demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000065/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā

06-10-2020 O-000065/2020

Ungārijas iejaukšanās plašsaziņas līdzekļu darbā Slovēnijā un Ziemeļmaķedonijā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000064/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Kati Piri, Tanja Fajon, Tonino Picula, Andreas Schieder
S&D grupas vārdā

06-10-2020 O-000064/2020

Valdošo partiju darbības pārredzamības trūkums krīzes laikā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000063/2020
Padomei
Reglamenta 136. pants
Christine Anderson, Jörg Meuthen
ID grupas vārdā

01-10-2020 O-000063/2020

Jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Antarktikā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000062/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Catherine Chabaud
Renew grupas vārdā

30-09-2020 O-000062/2020

Eiropas Savienības humānā palīdzība bēgļiem Tindūfas nometnēs, ko pārvalda Front Polisario

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000061/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Dominique Bilde
ID grupas vārdā

30-09-2020 O-000061/2020

Trešo valstu sankciju eksteritoriālā ietekme uz tirdzniecību

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000060/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Bernd Lange
Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā

25-09-2020 O-000060/2020

Garantijas jauniešiem stiprināšana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000059/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

24-09-2020 O-000059/2020

Garantijas jauniešiem stiprināšana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000058/2020
Padomei
Reglamenta 136. pants
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

24-09-2020 O-000058/2020

Holistiska ES rīcība aprūpes, tostarp bērnu, vecu cilvēku un personu ar invaliditāti aprūpes, jomā — ceļā uz Eiropas Aprūpētāju stratēģiju

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000057/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
PPE grupas vārdā

15-09-2020 O-000057/2020

Kontakti

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates

Jautājumus var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu (36) Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiks iekļauti sēdes galīgajā darba kārtības projektā.

Pēc analoģijas piemēro 132. panta 2. līdz 5. punktu par rezolūciju priekšlikumu iesniegšanu un balsošanu par tiem.