Klientu apkalpošanas tālruņu numuri 0800

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000037/2019/rev.1
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
PPE grupas vārdā

20-11-2019 O-000037/2019

Notiekošās sarunas par jauno partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) grupu

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000036/2019
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Tomas Tobé
Attīstības komitejas vārdā

13-11-2019 O-000036/2019

Notiekošās sarunas par jauno partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) grupu

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000035/2019
Padomei
Reglamenta 136. pants
Tomas Tobé
Attīstības komitejas vārdā

13-11-2019 O-000035/2019

Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000034/2019
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Evelyn Regner
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

06-11-2019 O-000034/2019

Thomas Cook bankrota sekas

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000033/2019
Komisijai
Reglamenta 136. pants
José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc
PPE grupas vārdā

14-10-2019 O-000033/2019

Iekšējā tirgus darbība

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000032/2019
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc

11-10-2019 O-000032/2019

EBI izpilddirektora A. Farkas iecelšana par AFME izpilddirektoru

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000031/2019
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Paul Tang, Jonás Fernández
S&D grupas vārdā
Sven Giegold

02-10-2019 O-000031/2019

ANO Klimata pārmaiņu konferences (COP 25) 2019. gada sanāksme Madridē (Spānijā)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000030/2019
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā

26-09-2019 O-000030/2019

ANO Klimata pārmaiņu konferences (COP 25) 2019. gada sanāksme Madridē (Spānijā)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000029/2019
Padomei
Reglamenta 136. pants
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā

26-09-2019 O-000029/2019

Eiropas Savienības pievienošanās Stambulas konvencijai

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000028/2019
Padomei
Reglamenta 136. pants
Sylwia Spurek, Pina Picierno, Jackie Jones, Birgit Sippel, Maria Noichl, Juan Fernando López Aguilar, Evelyn Regner
S&D grupas vārdā

19-09-2019 O-000028/2019

Kontakti

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates

Jautājumus var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu (38) Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiks iekļauti sēdes galīgajā darba kārtības projektā.

Pēc analoģijas piemēro 132. panta 2. līdz 5. punktu par rezolūciju priekšlikumu iesniegšanu un balsošanu par tiem.