Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  The process to harmonise direct payments during the CAP transitional period

Priority question for written answer P-003045/2020
to the Commission
Rule 138
Bronis Ropė (Verts/ALE)

18-05-2020 P-003045/2020

  Compatibility with EU law of introducing reporting obligations for companies in receipt of state relief

Priority question for written answer P-003038/2020
to the Commission
Rule 138
Nikolaj Villumsen (GUE/NGL)

18-05-2020 P-003038/2020

  Timeline and procedure for R&I partnerships

Priority question for written answer P-002993/2020
to the Commission
Rule 138
Lina Gálvez Muñoz (S&D)

14-05-2020 P-002993/2020

  Student detainees in Iran

Priority question for written answer P-002992/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Radosław Sikorski (PPE)

14-05-2020 P-002992/2020

  Brazil’s provisional legislative measure 910 – privatisation of 65 million hectares of Amazon land – and its consequences

Priority question for written answer P-002987/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Isabel Santos (S&D)

14-05-2020 P-002987/2020

  Measures to stabilise the beef market necessitated by the COVID-19 pandemic

Priority question for written answer P-002976/2020
to the Commission
Rule 138
Alexander Bernhuber (PPE)

14-05-2020 P-002976/2020

  Follow up to Written Questions E-000283/2020, E-000846/2020 and E-000981/2020: Google’s acquisition of Fitbit may harm consumers and hinder innovation, says EU consumer group

Priority question for written answer P-002969/2020
to the Commission
Rule 138
Carmen Avram (S&D)

14-05-2020 P-002969/2020

  Measures to support public transport — anticipating the end of the crisis

Priority question for written answer P-002951/2020
to the Commission
Rule 138
Brice Hortefeux (PPE)

13-05-2020 P-002951/2020

  SURE

Priority question for written answer P-002946/2020
to the Commission
Rule 138
Guido Reil (ID), Lars Patrick Berg (ID), Nicolaus Fest (ID), Jörg Meuthen (ID), Gunnar Beck (ID), Markus Buchheit (ID), Harald Vilimsky (ID), Roman Haider (ID), Bernhard Zimniok (ID)

13-05-2020 P-002946/2020

  Exercise of freedom of movement for workers during the COVID-19 outbreak

Priority question for written answer P-002943/2020
to the Commission
Rule 138
Radan Kanev (PPE)

13-05-2020 P-002943/2020

Kontakti

Rakstiski jautājumi

  • Jautājumus ar pieprasījumu sniegt rakstisku atbildi jebkurš deputāts, politiskā grupa vai Parlamenta komiteja var uzdot Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / ES augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos.
  • Uz jautājumiem, kas nav prioritāri, atbilde jāsniedz sešu nedēļu laikā, sākot no dienas, kad tie nosūtīti attiecīgajai iestādei.
  • Termiņš atbilžu sniegšanai uz prioritāriem jautājumiem ir trīs nedēļas, sākot no dienas, kad tie nosūtīti attiecīgajai iestādei. Jebkurš deputāts, politiskā grupa vai komiteja katru mēnesi vienu no saviem jautājumiem var noteikt par prioritāru jautājumu.