Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  Grants for climate and energy NGOs

Priority question for written answer P-001037/2020
to the Commission
Rule 138
Robert Roos

20-02-2020 P-001037/2020

  Farm to Fork Strategy and plant-based nutrition

Priority question for written answer P-000978/2020
to the Commission
Rule 138
Francisco Guerreiro

19-02-2020 P-000978/2020

  EU-funded electoral assistance

Priority question for written answer P-000974/2020
to the Commission
Rule 138
Kati Piri

19-02-2020 P-000974/2020

  Artificial Intelligence

Priority question for written answer P-000973/2020
to the Commission
Rule 138
Gilles Lebreton

19-02-2020 P-000973/2020

  Inconsistency between the Patients’ Rights Directive and Finnish national legislation, and direct legal effect of the Directive

Priority question for written answer P-000957/2020
to the Commission
Rule 138
Henna Virkkunen

18-02-2020 P-000957/2020

  Intensive pig farming in certain EU countries

Priority question for written answer P-000927/2020
to the Commission
Rule 138
Asger Christensen, Jan Huitema, Martin Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Peter Kofod, Søren Gade, Morten Løkkegaard, Pernille Weiss

17-02-2020 P-000927/2020

  Labelling of products from Israeli settlements

Priority question for written answer P-000918/2020
to the Commission
Rule 138
Billy Kelleher

17-02-2020 P-000918/2020

  Price increase of the national football stadium in Slovakia

Priority question for written answer P-000914/2020
to the Commission
Rule 138
Eugen Jurzyca

17-02-2020 P-000914/2020

  Conditions of detention and detainees’ fundamental rights in the European Union

Priority question for written answer P-000913/2020
to the Commission
Rule 138
Anne-Sophie Pelletier, Saskia Bricmont, Konstantinos Arvanitis, Monika Beňová, Caroline Roose, Damien Carême, Idoia Villanueva Ruiz, Yannick Jadot, Mick Wallace, Clare Daly, Salima Yenbou, Mounir Satouri, Manon Aubry, Leila Chaibi, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Gwendoline Delbos-Corfield, Aurore Lalucq, Clara Ponsatí Obiols, Erik Marquardt, Viktor Uspaskich, Alice Kuhnke, Birgit Sippel, Miguel Urbán Crespo, Bernard Guetta, Pernando Barrena Arza, Costas Mavrides, Juozas Olekas, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Manuel Bompard, Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek, Bronis Ropė, Milan Brglez, Petra De Sutter, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Pascal Arimont, Pascal Durand, François Alfonsi, Marie Toussaint, Damian Boeselager, José Gusmão, Younous Omarjee, Daniel Freund

17-02-2020 P-000913/2020

  Romania – Assessment of programmes and 2019 performance framework for 2014-2020 programming period – Articles 21, 52 and 53 of Regulation (EU) No 1303/2013

Priority question for written answer P-000900/2020
to the Commission
Rule 138
Cristian Ghinea

14-02-2020 P-000900/2020

Kontakti

Rakstiski jautājumi

  • Jautājumus ar pieprasījumu sniegt rakstisku atbildi jebkurš deputāts, politiskā grupa vai Parlamenta komiteja var uzdot Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / ES augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos.
  • Uz jautājumiem, kas nav prioritāri, atbilde jāsniedz sešu nedēļu laikā, sākot no dienas, kad tie nosūtīti attiecīgajai iestādei.
  • Termiņš atbilžu sniegšanai uz prioritāriem jautājumiem ir trīs nedēļas, sākot no dienas, kad tie nosūtīti attiecīgajai iestādei. Jebkurš deputāts, politiskā grupa vai komiteja katru mēnesi vienu no saviem jautājumiem var noteikt par prioritāru jautājumu.