Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Chinese threats of trade restrictions towards Sweden

Priority question for written answer P-004325/2019
to the Commission
Rule 138
Karin Karlsbro

10-12-2019 P-004325/2019

  Infringement by Turkey of the rights of the Greek islands

Priority question for written answer P-004324/2019
to the Commission
Rule 138
Stelios Kympouropoulos

10-12-2019 P-004324/2019

  Humanitarian aid for earthquake in Albania

Priority question for written answer P-004310/2019
to the Commission
Rule 138
Aldo Patriciello

10-12-2019 P-004310/2019

Strategia UE w sprawie niepełnosprawności po 2020 r.

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000046/2019
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
w imieniu grupy PPE

10-12-2019 O-000046/2019

  Increasing cost of agricultural production

Priority question for written answer P-004288/2019
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos

09-12-2019 P-004288/2019

  Memorandum of Understanding between Turkey and Libya on Maritime Borders

Priority question for written answer P-004285/2019
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas

09-12-2019 P-004285/2019

Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000045/2019
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

09-12-2019 O-000045/2019

  Impact of increased production costs in the cured meat sector

Priority question for written answer P-004271/2019
to the Commission
Rule 138
Paolo Borchia

06-12-2019 P-004271/2019

  Shipping pollutants and remedies: Commission response to Parliament’s demands

Priority question for written answer P-004270/2019
to the Commission
Rule 138
Tiemo Wölken, Jytte Guteland, Ismail Ertug, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Karima Delli, Bas Eickhout, Jutta Paulus, Ciarán Cuffe, Grace O'Sullivan, Chris Davies, Catherine Chabaud, Peter Liese

06-12-2019 P-004270/2019

  Detention of Iranian activist and Sakharov Prize winner Nasrin Sotoudeh

Priority question for written answer P-004269/2019
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Giuliano Pisapia, Marco Dreosto, Pina Picierno, Elena Lizzi

06-12-2019 P-004269/2019

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 136)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 137)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 138)