Uaktualniona strategia dotycząca biogospodarki – zrównoważona biogospodarka dla Europy

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000005/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Norbert Lins
w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

20-01-2020 O-000005/2020

Strategia UE na rzecz mobilności i transportu: środki niezbędne do 2030 r. i w późniejszym okresie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000004/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
w imieniu grupy PPE

09-01-2020 O-000004/2020

Małe i średnie przedsiębiorstwa a lepsze uregulowania

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000003/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
w imieniu grupy PPE

09-01-2020 O-000003/2020

Nielegalne przedmioty drukowane w technologii 3D

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000002/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Lucy Nethsingha
w imieniu Komisji Prawnej

06-01-2020 O-000002/2020

Kryzys wodny w Bułgarii

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000001/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly

06-01-2020 O-000001/2020

Instytucje i organy unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000048/2019
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Irene Tinagli
w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej

12-12-2019 O-000048/2019

Uniwersalna ładowarka do przenośnych urządzeń radiowych

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000047/2019
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria Da Graça Carvalho
w imieniu grupy PPE

10-12-2019 O-000047/2019

Strategia UE w sprawie niepełnosprawności po 2020 r.

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000046/2019
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
w imieniu grupy PPE

10-12-2019 O-000046/2019

Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000045/2019
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

09-12-2019 O-000045/2019

Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15), która odbędzie się w Kunming w Chinach w 2020 r.

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000044/2019/rev.5
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

06-12-2019 O-000044/2019

Kontakt

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty

Pytania mogą być składane do Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przez komisję, grupę polityczną lub co najmniej 5 % posłów do Parlamentu (tj. 38 posłów). Konferencja Przewodniczących decyduje, czy i w jakiej kolejności pytania są wpisywane do końcowego projektu porządku dziennego posiedzenia.

Artykuł 132 ust. 2–5, dotyczący składania projektów rezolucji i głosowania nad nimi, stosuje się odpowiednio.