Strategia UE w sprawie niepełnosprawności po 2020 r.

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000046/2019
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
w imieniu grupy PPE

10-12-2019 O-000046/2019

Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000045/2019
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Kateřina Konečná
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

09-12-2019 O-000045/2019

Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15), która odbędzie się w Kunming w Chinach w 2020 r.

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000044/2019/rev.5
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

06-12-2019 O-000044/2019

Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15), która odbędzie się w Kunming w Chinach w 2020 r.

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000043/2019/rev.6
do Rady
Art. 136 Regulaminu
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

06-12-2019 O-000043/2019

Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej i społecznej

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000042/2019/rev.5
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Kateřina Konečná
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

05-12-2019 O-000042/2019

Konflikt interesów i korupcja wpływające na ochronę interesów finansowych UE w państwach członkowskich

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000041/2019
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Monika Hohlmeier
w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej

05-12-2019 O-000041/2019

Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000040/2019
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Irene Tinagli
w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej

04-12-2019 O-000040/2019

Reforma głównych zasad procedury komitetowej

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000039/2019
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Pascal Durand
w imieniu grupy Renew
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

28-11-2019 O-000039/2019

Numery infolinii 0800

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000037/2019/rev.1
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
w imieniu grupy PPE

20-11-2019 O-000037/2019

Trwające negocjacje na temat nowej umowy o partnerstwie między UE a grupą państw AKP

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000036/2019
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Tomas Tobé
w imieniu Komisji Rozwoju

13-11-2019 O-000036/2019

Kontakt

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty

Pytania mogą być składane do Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przez komisję, grupę polityczną lub co najmniej 5 % posłów do Parlamentu (tj. 38 posłów). Konferencja Przewodniczących decyduje, czy i w jakiej kolejności pytania są wpisywane do końcowego projektu porządku dziennego posiedzenia.

Artykuł 132 ust. 2–5, dotyczący składania projektów rezolucji i głosowania nad nimi, stosuje się odpowiednio.