Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000040/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Irene Tinagli
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare

04-12-2019 O-000040/2019

Reforma principiilor generale ale comitologiei

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000039/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Pascal Durand
în numele Grupului Renew
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

28-11-2019 O-000039/2019

Numerele de servicii pentru clienți 0800

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000037/2019/rev.1
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
în numele Grupului PPE

20-11-2019 O-000037/2019

Negocieri în curs pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și grupul de țări ACP

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000036/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Tomas Tobé
în numele Comisiei pentru dezvoltare

13-11-2019 O-000036/2019

Negocieri în curs pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și grupul statelor din ACP

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000035/2019
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Tomas Tobé
în numele Comisiei pentru dezvoltare

13-11-2019 O-000035/2019

Diferența de remunerare între femei și bărbați

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000034/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Evelyn Regner
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

06-11-2019 O-000034/2019

Efectele falimentului Grupului Thomas Cook

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000033/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc
în numele Grupului PPE

14-10-2019 O-000033/2019

Funcționarea pieței interne

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000032/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc

11-10-2019 O-000032/2019

Numirea dlui Farkas, director executiv al ABE, în calitate de director executiv al AFME

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000031/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Paul Tang, Jonás Fernández
în numele Grupului S&D
Sven Giegold

02-10-2019 O-000031/2019

Conferința ONU din 2019 de la Madrid (Spania) privind schimbările climatice (COP 25)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000030/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

26-09-2019 O-000030/2019

Contact

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri

Întrebările pot fi adresate de către o comisie, un grup politic sau cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul (38) Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe.

Articolul 132 alineatele (2)-(5) privind depunerea și votarea propunerilor de rezoluție se aplică mutatis mutandis.