Konferencia o Dohovore o biologickej diverzite COP15 (DBD) – Kunming, Čína, 2020

Otázka na ústne zodpovedanie O-000044/2019/rev.5
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

06-12-2019 O-000044/2019

Konferencia o Dohovore o biologickej diverzite COP15 (DBD) – Kunming, Čína, 2020

Otázka na ústne zodpovedanie O-000043/2019/rev.6
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

06-12-2019 O-000043/2019

Digitálna transformácia zdravotnej a inej starostlivosti

Otázka na ústne zodpovedanie O-000042/2019/rev.5
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Kateřina Konečná
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

05-12-2019 O-000042/2019

Konflikt záujmov a korupcia s dosahom na ochranu finančných záujmov EÚ v členských štátoch

Otázka na ústne zodpovedanie O-000041/2019
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Monika Hohlmeier
v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu

05-12-2019 O-000041/2019

Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0

Otázka na ústne zodpovedanie O-000040/2019
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Irene Tinagli
v mene Výboru pre hospodárske a menové veci

04-12-2019 O-000040/2019

Reforma všeobecných zásad komitológie

Otázka na ústne zodpovedanie O-000039/2019
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Pascal Durand
v mene skupiny Renew
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

28-11-2019 O-000039/2019

Telefónne čísla zákazníckych služieb začínajúce číslicami 0800

Otázka na ústne zodpovedanie O-000037/2019/rev.1
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
v mene skupiny PPE

20-11-2019 O-000037/2019

Prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a africkými, karibskými a tichomorskými štátmi

Otázka na ústne zodpovedanie O-000036/2019
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Tomas Tobé
v mene Výboru pre rozvoj

13-11-2019 O-000036/2019

Prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a africkými, karibskými a tichomorskými štátmi

Otázka na ústne zodpovedanie O-000035/2019
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Tomas Tobé
v mene Výboru pre rozvoj

13-11-2019 O-000035/2019

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov

Otázka na ústne zodpovedanie O-000034/2019
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Evelyn Regner
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

06-11-2019 O-000034/2019

Kontakt

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou

Otázku môže Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku položiť výbor, politická skupina alebo najmenej 5 % všetkých poslancov Parlamentu (38). Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu schôdze.

Primerane sa uplatní článok 132 ods. 2 až 5 o predkladaní návrhov uznesení a hlasovaní o nich.