EU priorities for the 64th session of the UN Commission on the Status of Women

Otázka na ústne zodpovedanie O-000006/2020
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Evelyn Regner
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

22-01-2020 O-000006/2020

Aktualizovaná stratégia pre biohospodárstvo „Udržateľné biohospodárstvo pre Európu“

Otázka na ústne zodpovedanie O-000005/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Norbert Lins
v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

20-01-2020 O-000005/2020

Stratégia EÚ v oblasti mobility a dopravy: opatrenia potrebné do roku 2030 a v ďalšom období

Otázka na ústne zodpovedanie O-000004/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
v mene skupiny PPE

09-01-2020 O-000004/2020

Malé a stredné podniky a lepšia regulácia

Otázka na ústne zodpovedanie O-000003/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
v mene skupiny PPE

09-01-2020 O-000003/2020

Nepovolené predmety vyrobené trojrozmernou tlačou

Otázka na ústne zodpovedanie O-000002/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Lucy Nethsingha
v mene Výboru pre právne veci

06-01-2020 O-000002/2020

Vodohospodárska ríza v Bulharsku

Otázka na ústne zodpovedanie O-000001/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly

06-01-2020 O-000001/2020

Inštitúcie a orgány v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby

Otázka na ústne zodpovedanie O-000048/2019
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Irene Tinagli
v mene Výboru pre hospodárske a menové veci

12-12-2019 O-000048/2019

Univerzálna nabíjačka pre mobilné rádiové zariadenia

Otázka na ústne zodpovedanie O-000047/2019
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria Da Graça Carvalho
v mene skupiny PPE

10-12-2019 O-000047/2019

Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020

Otázka na ústne zodpovedanie O-000046/2019
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
v mene skupiny PPE

10-12-2019 O-000046/2019

Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače

Otázka na ústne zodpovedanie O-000045/2019
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

09-12-2019 O-000045/2019

Kontakt

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou

Otázku môže Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku položiť výbor, politická skupina alebo najmenej 5 % všetkých poslancov Parlamentu (38). Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu schôdze.

Primerane sa uplatní článok 132 ods. 2 až 5 o predkladaní návrhov uznesení a hlasovaní o nich.