Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Lead poisoning in children in the EU and worldwide

Priority question for written answer P-004500/2020
to the Commission
Rule 138
Marlene Mortler (PPE)

04-08-2020 P-004500/2020

  EU position on the Intergovernmental Conference on marine biodiversity of areas beyond national jurisdiction (BBNJ)

Priority question for written answer P-004499/2020
to the Commission
Rule 138
Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

04-08-2020 P-004499/2020

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004

Prioritná otázka na písomné zodpovedanie P-004497/2020
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Michal Wiezik (PPE)

04-08-2020 P-004497/2020

  European Public Prosecutor’s Office budget allocations

Priority question for written answer P-004494/2020
to the Commission
Rule 138
Nicolae Ştefănuță (Renew)

04-08-2020 P-004494/2020

  COVID-19 crisis and uniform criteria for travel advice and quarantine rules

Priority question for written answer P-004493/2020
to the Council
Rule 138
Pascal Arimont (PPE)

04-08-2020 P-004493/2020

  Newborn screening

Priority question for written answer P-004487/2020
to the Commission
Rule 138
Stelios Kympouropoulos (PPE), Tomislav Sokol (PPE), Peter Liese (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Sara Cerdas (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Tomáš Zdechovský (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Petra De Sutter (Verts/ALE), Eva Kaili (S&D), Frédérique Ries (Renew), Andrey Kovatchev (PPE), Lefteris Christoforou (PPE), Costas Mavrides (S&D)

03-08-2020 P-004487/2020

  EU funding for the German Workers’ Welfare Association

Priority question for written answer P-004483/2020
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson (ID)

03-08-2020 P-004483/2020

  Next Generation EU

Priority question for written answer P-004480/2020
to the Commission
Rule 138
Derk Jan Eppink (ECR)

01-08-2020 P-004480/2020

  Regulation (EEC) No 2080/92 instituting a Community aid scheme for forestry measures in agriculture. Conservation and maintenance of lowland forests

Priority question for written answer P-004471/2020
to the Commission
Rule 138
Gianantonio Da Re (ID)

31-07-2020 P-004471/2020

  EU grants for therapy programmes to integrate violent offenders from a migrant background - Part 2

Question for written answer E-004476/2020
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson (ID)

31-07-2020 E-004476/2020

Kontakt

Otázky na písomné zodpovedanie

  • Otázky so žiadosťou o písomnú odpoveď môže predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku položiť ktorýkoľvek poslanec, politická skupina alebo parlamentný výbor.
  • Otázky, ktoré nie sú prioritné, sa musia zodpovedať do šiestich týždňov od ich oznámenia príslušnej inštitúcii.
  • Lehota na zodpovedanie prioritných otázok je tri týždne od ich oznámenia príslušnej inštitúcii. Každý poslanec, politická skupina alebo výbor môžu každý mesiac označiť jednu zo svojich otázok za prioritnú.