Podpihovanje strahu pred uporabo gotovine je lažna novica

Vprašanje za ustni odgovor O-000047/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Christine Anderson, Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Roman Haider, Bernhard Zimniok, Nicolaus Fest, Lars Patrick Berg, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandra Basso, Marco Zanni, Annalisa Tardino
v imenu skupine ID

08-07-2020 O-000047/2020

Stanje pogajanj v Svetu o uredbi o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah.

Vprašanje za ustni odgovor O-000046/2020
za Svet
Člen 136 Poslovnika
Daniel Freund (Verts/ALE), Petri Sarvamaa (PPE), Katalin Cseh (Renew), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Alexandra Geese (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Radan Kanev (PPE), Petar Vitanov (S&D), Moritz Körner (Renew), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Lara Wolters (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Monika Vana (Verts/ALE), Sándor Rónai (S&D), Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Anna Júlia Donáth (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pascal Durand (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (Renew), Siegfried Mureşan (PPE), José Manuel Fernandes (PPE), Tomáš Zdechovský (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Monika Hohlmeier (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Maria Spyraki (PPE)

07-07-2020 O-000046/2020

Stanje človekovih pravic v Iranu, zlasti položaj političnih zapornikov, obsojenih na smrt

Vprašanje za ustni odgovor O-000045/2020
za podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
Člen 136 Poslovnika
Anna Fotyga (ECR), Mazaly Aguilar (ECR), Petras Auštrevičius (Renew), Franc Bogovič (PPE), Marco Campomenosi (ID), Derk Jan Eppink (ECR), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Raffaele Fitto (ECR), Rasa Juknevičienė (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Andrius Kubilius (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Ljudmila Novak (PPE), Juozas Olekas (S&D), Urmas Paet (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Stanislav Polčák (PPE), Elżbieta Rafalska (ECR), Frédérique Ries (Renew), Bert-Jan Ruissen (ECR), Bogdan Rzońca (ECR), Massimiliano Salini (PPE), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Radosław Sikorski (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Ruža Tomašić (ECR), Romana Tomc (PPE), Alexandr Vondra (ECR), Veronika Vrecionová (ECR), Charlie Weimers (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Jan Zahradil (ECR), Roberts Zīle (ECR), Milan Zver (PPE), Kosma Złotowski (ECR)

01-07-2020 O-000045/2020

Trajnostna strategija za kemikalije

Vprašanje za ustni odgovor O-000044/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

30-06-2020 O-000044/2020

Instrument Next Generation EU in člen 331 PDEU

Vprašanje za ustni odgovor O-000043/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Hélène Laporte
v imenu skupine ID

30-06-2020 O-000043/2020

Območja brez oseb LGBTI na Poljskem v okviru zadeve Rete Lenford

Vprašanje za ustni odgovor O-000042/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Terry Reintke (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Pernille Weiss (PPE), Billy Kelleher (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Sophia in 't Veld (Renew), Marianne Vind (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Dietmar Köster (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Frédérique Ries (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Nathalie Loiseau (Renew), Frances Fitzgerald (PPE), Birgit Sippel (S&D), Robert Biedroń (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Vera Tax (S&D), Evelyne Gebhardt (S&D), Arba Kokalari (PPE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Radka Maxová (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Evelyn Regner (S&D), Rosa D'Amato (NI), Aurore Lalucq (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Pierre Karleskind (Renew), Evin Incir (S&D), Pina Picierno (S&D), Antoni Comín i Oliveres (NI), Johan Danielsson (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Sandro Gozi (Renew), Brando Benifei (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Milan Brglez (S&D), Karen Melchior (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Eleonora Evi (NI), Sylwia Spurek (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Isabel Santos (S&D), Jeroen Lenaers (PPE), Delara Burkhardt (S&D)

17-06-2020 O-000042/2020

Strateški pristop k farmacevtskim izdelkom v okolju

Vprašanje za ustni odgovor O-000041/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

04-06-2020 O-000041/2020

Strateški pristop k farmacevtskim izdelkom v okolju

Vprašanje za ustni odgovor O-000040/2020
za Svet
Člen 136 Poslovnika
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

04-06-2020 O-000040/2020

Pomen mestne in zelene infrastrukture – Evropsko leto bolj zelenih mest 2022

Vprašanje za ustni odgovor O-000039/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

04-06-2020 O-000039/2020

Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19

Vprašanje za ustni odgovor O-000038/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

18-05-2020 O-000038/2020

Kontakt

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Vprašanje lahko predloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Parlamenta (36) Svetu, Komisiji ali podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda zasedanja.

Smiselno se uporablja člen 123(2) do (5) o vlaganju in glasovanju o predlogih resolucij.