EU:s prioriteringar inför det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission

Fråga för muntligt besvarande O-000006/2020
till rådet
Artikel 136 i arbetsordningen
Evelyn Regner
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

22-01-2020 O-000006/2020

Uppdaterad bioekonomistrategi – en hållbar bioekonomi för Europa

Fråga för muntligt besvarande O-000005/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Norbert Lins
för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

20-01-2020 O-000005/2020

EU:s strategi för rörlighet och transport: åtgärder som behövs före och efter 2030

Fråga för muntligt besvarande O-000004/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
för PPE-gruppen

09-01-2020 O-000004/2020

Små och medelstora företag och bättre lagstiftning

Fråga för muntligt besvarande O-000003/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
för PPE-gruppen

09-01-2020 O-000003/2020

Olagliga föremål som framställts med 3D-skrivare

Fråga för muntligt besvarande O-000002/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Lucy Nethsingha
för utskottet för rättsliga frågor

06-01-2020 O-000002/2020

Vattenkrisen i Bulgarien

Fråga för muntligt besvarande O-000001/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly

06-01-2020 O-000001/2020

Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst

Fråga för muntligt besvarande O-000048/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Irene Tinagli
för utskottet för ekonomi och valutafrågor

12-12-2019 O-000048/2019

Gemensam laddare för mobil radioutrustning

Fråga för muntligt besvarande O-000047/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria Da Graça Carvalho
för PPE-gruppen

10-12-2019 O-000047/2019

EU:s handikappstrategi efter 2020

Fråga för muntligt besvarande O-000046/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
för PPE-gruppen

10-12-2019 O-000046/2019

EU-initiativet för pollinerande insekter

Fråga för muntligt besvarande O-000045/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

09-12-2019 O-000045/2019

Kontakt

Frågor för muntligt besvarande med debatt

Frågor kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller av minst 5 % av parlamentets samlade ledamöter (38) till rådet, kommissionen eller till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett sammanträde.

Artikel 132.2–132.5, som avser ingivande av och omröstning om resolutionsförslag, ska gälla i tillämpliga delar.