EU:s handikappstrategi efter 2020

Fråga för muntligt besvarande O-000046/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
för PPE-gruppen

10-12-2019 O-000046/2019

EU-initiativet för pollinerande insekter

Fråga för muntligt besvarande O-000045/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

09-12-2019 O-000045/2019

COP15 för konventionen om biologisk mångfald i Kunming, Kina 2020

Fråga för muntligt besvarande O-000044/2019/rev.5
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

06-12-2019 O-000044/2019

COP15 för konventionen om biologisk mångfald i Kunming, Kina 2020

Fråga för muntligt besvarande O-000043/2019/rev.6
till rådet
Artikel 136 i arbetsordningen
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

06-12-2019 O-000043/2019

Den digitala omvandlingen av vård och omsorg

Fråga för muntligt besvarande O-000042/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

05-12-2019 O-000042/2019

Intressekonflikter och korruption som påverkar skyddet av EU:s ekonomiska intressen i medlemsstaterna

Fråga för muntligt besvarande O-000041/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Monika Hohlmeier
för budgetkontrollutskottet

05-12-2019 O-000041/2019

Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi – BEPS 2.0

Fråga för muntligt besvarande O-000040/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Irene Tinagli
för utskottet för ekonomi och valutafrågor

04-12-2019 O-000040/2019

Reform av de allmänna principerna för kommittéförfarandet

Fråga för muntligt besvarande O-000039/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Pascal Durand
för Renew-gruppen
Marie Toussaint
för Verts/ALE-gruppen

28-11-2019 O-000039/2019

Kundtjänstnummer med prefixet 0800

Fråga för muntligt besvarande O-000037/2019/rev.1
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
för PPE-gruppen

20-11-2019 O-000037/2019

De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna

Fråga för muntligt besvarande O-000036/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Tomas Tobé
för utskottet för utveckling

13-11-2019 O-000036/2019

Kontakt

Frågor för muntligt besvarande med debatt

Frågor kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller av minst 5 % av parlamentets samlade ledamöter (38) till rådet, kommissionen eller till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett sammanträde.

Artikel 132.2–132.5, som avser ingivande av och omröstning om resolutionsförslag, ska gälla i tillämpliga delar.