skip to content
 
 
 
 
 .
13-12-2018
 .

Przemówienie przewodniczącego Antonio Tajaniego na szczycie Unii Europejskiej, 13 grudnia 2018

W sprawie brexitu przesłanie Parlamentu jest bardzo proste i wyraźne i reprezentuje nasze jednomyślne stanowisko: jesteśmy za tym, by dążyć do większej jasności w przyszłych stosunkach ze Zjednoczonym Królestwem, jeśli może to pomóc naszym brytyjskim przyjaciołom zrozumieć, że backstop to klauzula ochronna, a nie pułapka, za pomocą której chcemy uwięzić Zjednoczone Królestwo w unii celnej - mówił przewodniczący Parlamentu Europejskiego na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli.

Przewodniczący Antonio Tajani
Przewodniczący Antonio Tajani
 .

(obowiązuje słowo mówione)

Szanowny Panie Przewodniczący Rady Europejskiej!

Szanowny Panie Przewodniczący Komisji!

Szanowni Państwo!

Zanim przejdę do tematów wpisanych do dzisiejszego porządku obrad, chciałbym wyrazić solidarność Parlamentu Europejskiego z narodem francuskim i prezydentem Macronem w związku ze strasznym atakiem, do którego doszło we wtorek wieczorem w Strasburgu. W imieniu wszystkich posłów pragnę powiedzieć, że myślami jesteśmy z rannymi oraz z rodzinami brutalnie zamordowanych ofiar. Podczas wczorajszego posiedzenia plenarnego zarządzono minutę ciszy na jako wyraz współczucia i przyjaźni wobec Francji i Strasburga, lecz również na znak naszego oburzenia tym haniebnym i podłym czynem, który niestety dołącza do długiej listy ataków, jakie w ostatnich latach dotknęły miasta europejskie.

Chciałbym w związku z tym poinformować Państwa, że Parlament przyjął wczoraj sprawozdanie końcowe Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu. W sprawozdaniu pojawiły się istotne propozycje i mam nadzieję, że zostaną one poważnie potraktowane.

Parlament domaga się między innymi, aby stworzyć wspólną czarną listę radykalnych kaznodziejów, uniemożliwić przyznawanie azylu osobom skazanym za przestępstwa terrorystyczne, przyjąć środki zharmonizowane na szczeblu europejskim i wszczynać postępowania karne przeciwko zagranicznym bojownikom powracającym do Europy.

Poza tym należy rozszerzyć uprawnienia Prokuratury Europejskiej, tak aby objęły również terroryzm i przestępczość zorganizowaną, a przyszły przewodniczący Komisji powinien otrzymać oddzielną tekę spraw bezpieczeństwa Unii. Wystąpiono także z konkretnymi propozycjami dotyczącymi usprawnienia wymiany informacji i współpracy między służbami wywiadowczymi.

Ponadto Parlament pozytywnie ocenia prowadzone wraz z Radą i Komisją prace nad nowym ustawodawstwem, które ma za zadanie zapobiegać rozpowszechnianiu treści terrorystycznych w internecie, i zachęca do dalszych wysiłków w dążeniu do zmniejszenia rozbieżności między przepisami antyterrorystycznymi a przepisami przeciwdziałającymi terroryzmowi w internecie.

Brexit

W sprawie brexitu przesłanie Parlamentu jest bardzo proste i wyraźne i reprezentuje nasze jednomyślne stanowisko: jesteśmy za tym, by dążyć do większej jasności w przyszłych stosunkach ze Zjednoczonym Królestwem, jeśli może to pomóc naszym brytyjskim przyjaciołom zrozumieć, że backstop to klauzula ochronna, a nie pułapka, za pomocą której chcemy uwięzić Zjednoczone Królestwo w unii celnej.

Mamy oczywiście nadzieję, że klauzula ta nigdy nie wejdzie w życie: to, że ktoś ma ubezpieczenie od ognia, nie oznacza, że chciałby, aby spalił mu się dom.

Jesteśmy zatem gotowi wyjaśnić warunki naszych przyszłych relacji, jednak dla Parlamentu jedyną możliwością jest umowa o wystąpieniu, która w żadnym wypadku nie podlega renegocjacji.

Mechanizm backstop stanowi gwarancję, że co by się nie działo, między dwiema częściami wyspy Irlandii nie będzie granicy, i jest to dla nas warunek konieczny.

Chciałbym wreszcie podkreślić, że w przypadku braku umowy – którego nie możemy wykluczyć i do którego musimy się przygotować – trzeba będzie zastosować pragmatyczne podejście i uzgodnić ze Zjednoczonym Królestwem natychmiastowe działania na rzecz obywateli, zarówno unijnych, jak i brytyjskich, tak aby to nie oni musieli płacić najwyższą cenę.

Imigracja

Dzisiaj będą też Państwo rozmawiać o imigracji.

Parlament zawsze twierdził, że zarządzanie przepływami migracyjnymi wymaga całościowego podejścia.

Musimy zacieśnić współpracę z państwami trzecimi, żeby rozbijać siatki przemytników i ułatwiać powrót nielegalnych migrantów.

Musimy chronić nasze granice zewnętrzne.

Musimy wreszcie udoskonalić przepisy w dziedzinie azylu, aby bardziej równomiernie rozłożyć obciążenia, poprawić skuteczność systemu i uniknąć nadużyć.

Powtarzaliśmy to wielokrotnie: czas działać.

Sytuacja temu sprzyja, gdyż przepływy migracyjne do Unii znacznie się zmniejszyły. 

Trzeba więc wykorzystać ten moment i stworzyć solidny system, który wytrzyma kolejne kryzysy, bo możemy być pewni, że one powrócą, gdy tylko skończy się zima.

W swoich konkluzjach z dnia 28 czerwca Rada Europejska zwróciła uwagę na konieczność znalezienia rozwiązania dotyczącego całego pakietu w sprawie wspólnego europejskiego systemu azylowego.

Jak Państwu wiadomo, w przypadku pięciu z siedmiu wniosków składających się na pakiet jesteśmy bardzo bliscy porozumienia między współustawodawcami. 

Parlament jest gotów je przyjąć, pod warunkiem że Rada zatwierdzi mandat negocjacyjny w odniesieniu do reformy rozporządzenia dublińskiego oraz procedury azylowej. Zdajemy sobie sprawę, że według niektórych powinniśmy przyjąć tylko te pięć wniosków, co do których jest zgoda, a pozostałe dwa odłożyć na później lub określić w ich przypadku jedynie szereg ogólnych zasad. Jednak w Parlamencie nie jesteśmy przekonani, że logika „lepsze to niż nic” jest słuszna, bo brak tych dwóch wniosków, które są kluczowe dla tego pakietu, przekreśli cały jego zamysł.

Mogę Państwa zapewnić, że Parlament gotowy jest rozpatrzyć nowy wniosek, który będzie promował obowiązkowe mechanizmy solidarnościowe w oparciu o redystrybucję jako ogólną zasadę, lecz zarazem pozwoli państwom członkowskim stosować inne formy solidarności (na przykład finansowej), oczywiście po ich uzasadnieniu obiektywnymi względami. 

Parlament nalega ponadto na zwiększenie zdolności operacyjnych europejskiej straży przybrzeżnej, tak aby była ona w stanie stawić czoła przyszłym kryzysom.

Muszę przyznać, że jesteśmy bardzo rozczarowani mandatem negocjacyjnym przyjętym przez Radę, który okazał się mało ambitny i uwzględnia tylko część propozycji Komisji.  Apelujemy zatem do Rady o przyjęcie kompletnego mandatu obejmującego wszystkie aspekty, nie tylko te związane z powrotami i współpracą z państwami trzecimi, choć oczywiście one również są ważne.

Wieloletnie ramy finansowe

W Europie panuje niepewność i niestabilność. Dlatego potrzebujemy wieloletnich ram finansowych, które zapewnią nam przewidywalny i stabilny system finansowania rosnących zobowiązań Unii.

Przewidywalność i stabilność finansowania ma kluczowe znaczenie dla naszych regionów i naszych interesów. Nie możemy zapominać, że budżet unijny to największy instrument inwestycyjny w Europie i jako taki ma on rzeczywisty wpływ na życie wszystkich obywateli Europy.

Dziś po raz pierwszy mają Państwo okazję szczegółowo omówić decyzje polityczne dotyczące przyszłości oraz sposoby zapewnienia środków pozwalających zrealizować nasze priorytety. 

Nigdy nie przestanę powtarzać, że nowe ramy budżetowe na okres po 2020 r. muszą mieć charakter polityczny, czyli opierać się na jasnej strategii politycznej, a nie na logice zwykłego podziału. 

Budżet powinien odzwierciedlać priorytety polityczne, a nie odwrotnie.

W dniu 14 listopada Parlament zdecydowaną większością głosów przyjął stanowisko w sprawie wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych, w którym potwierdził, że ogólny poziom budżetu powinien odpowiadać potrzebom Unii.

To 1,3 % produktu narodowego brutto UE-27 nie jest wartością przypadkową, lecz wyłącznie wynikiem szczegółowych obliczeń dotyczących najważniejszych dziedzin polityki i nowych priorytetów. Jest to jednoznaczne podsumowanie prawdziwych potrzeb naszych obywateli i reprezentuje Europę, jakiej chcemy w przyszłości.

Parlament potwierdził swój sprzeciw wobec jakichkolwiek ograniczeń finansowych w głównych obszarach polityki unijnej takich jak polityka spójności czy wspólna polityka rolna.  Sprzeciwiamy się wszelkim cięciom, które mogą odbić się na charakterze i celach tych polityk, i zasadniczą kwestią jest dla nas utrzymanie finansowania tych polityk w UE-27 na poziomie z budżetu na lata 2012–2020 w ujęciu realnym.

Z drugiej strony wszyscy mamy świadomość, że finansowanie nowych priorytetów – takich jak skuteczna kontrola przepływów migracyjnych, walka z terroryzmem, bezpieczeństwo czy wspieranie innowacji – ma dla Europy kluczowe znaczenie. Nie może się to jednak odbyć kosztem innych dziedzin polityki. 

Kryzys gospodarczy się skończył, a gospodarka europejska odnotowuje wzrost. Tymczasem bezrobocie młodzieży pozostaje problemem w wielu regionach Europy.

Dlatego Parlament Europejski wzywa do podwojenia środków na Europejski Fundusz Społeczny, aby rozwiązać kwestię bezrobocia wśród młodych ludzi.

Poza tym trzeba zwiększyć wsparcie na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Proponujemy zatem podwoić również środki przeznaczone dla MŚP w stosunku do poziomu określonego w programie COSME będącym częścią Programu na rzecz jednolitego rynku.

Także zewnętrzy wymiar polityki europejskiej wymaga długoterminowej wizji strategicznej.

Jak już wielokrotnie wspominałem, należy maksymalnie zwiększyć inwestycje w Afryce, zasilając obecny budżet kolejnymi 40 mld EUR.

Nie chodzi tylko o pomoc: jest to inwestycja w naszą przyszłość, która może być odpowiedzią na wiele problemów dzisiejszej i jutrzejszej Europy. 

Zdajemy sobie sprawę, że w obecnych ramach finansowych istotne znaczenie ma pewna elastyczność w radzeniu sobie z kryzysem migracyjnym.

Skorzystajmy z tego doświadczenia: siedem lat to dużo i wszystko może się zdarzyć. Musimy zatem zapewnić większą elastyczność w przyszłym budżecie Unii. W każdym razie muszę powtórzyć, że jakiekolwiek próby ograniczenia obecnej elastyczności będą nie do przyjęcia dla Parlamentu.

Jak Państwo wiedzą, z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego zdolność fiskalna strefy euro powinna być częścią budżetu UE, liczoną powyżej pułapów WRF, bez uszczerbku dla innych programów WRF. 

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu Montiego w sprawie przyszłego finansowania UE uważamy, że mechanizm zdolności fiskalnej może być finansowany poprzez tworzenie zasobów własnych, co pozostaje dla nas jedynym rozwiązaniem, a nawet powinno pomóc obniżyć składki państw członkowskich. 

Perspektywa Unii Europejskiej, która ma więcej zobowiązań, a mniej funduszy, nie jest właściwą odpowiedzią na uzasadnione oczekiwania naszych obywateli.

Korzystam z okazji, by jeszcze raz powtórzyć, że naszym zdaniem dochody i wydatki należy podczas zbliżających się negocjacji traktować jako jeden pakiet, i pragnę przypomnieć, że osiągnięcie porozumienia w sprawie przyszłych WRF nie będzie możliwe bez odpowiednich postępów w zakresie systemu zasobów własnych Unii. 

Jest to niezbędny warunek uzyskania zgody Parlamentu.

Na zakończenie chciałbym poruszyć kwestię metodologiczną o charakterze instytucjonalnym.

Podobnie jak w przeszłości prezydencja austriacka ustanowiła schemat negocjacyjny, aby ułatwić negocjacje między państwami członkowskimi.

Oprócz danych liczbowych zawiera on również ważne elementy wniosków ustawodawczych dotyczących programów sektorowych, które w ten sposób zostaną wyłączone z negocjacji z Parlamentem Europejskim i uzgodnione jedynie między państwami członkowskimi.

W tej kwestii muszę stwierdzić bardzo wyraźnie: Parlament nie zgodzi się na rezygnację ze swoich uprawnień w zakresie współdecyzji, a jeżeli jego prerogatywy wynikające z traktatów nie będą respektowane, przystąpi do pierwszego czytania każdego z programów sektorowych w trybie jednostronnym. 

Ponadto Parlament z przykrością musi stwierdzić, że osiągnięcie porozumienia przed wyborami nie będzie możliwe. Mamy jednak nadzieję, że kolejnym prezydencjom uda się poczynić znaczne postępy w przyszłym roku, tak aby nowe ramy finansowe mogły wejść w życie bez zbędnej zwłoki w 2021 r.

Jednolity rynek

Nie dalej jak wczoraj Parlament Europejski głosował nad rezolucją w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku, ponieważ w tym roku obchodzimy 25. rocznicę jego powstania.

Od 1993 r. wdrażamy cztery podstawowe swobody Unii. Obywatele, europejscy konsumenci, nasze przedsiębiorstwa i przedstawiciele wolnych zawodów korzystają z jednolitego i bezpośredniego podejścia, z jednolitych europejskich przepisów, które chronią i zapewniają możliwości biznesowe o wiele skuteczniej niż 28 różnych ustawodawstw krajowych.

Jednolity rynek jest prawdopodobnie naszym największym sukcesem. Musimy cieszyć się z faktu, że udało nam się obronić jego integralność podczas negocjacji w sprawie brexitu.

Dziś naszym zadaniem jest jednak spojrzeć w przyszłość. Parlament Europejski jest gotowy do szybkiego działania w sprawie oczekujących na rozpatrzenie wniosków ustawodawczych. Zobowiązanie to ma na celu osiągnięcie przed wyborami porozumienia w sprawie jak największej liczby spraw.

Oto kilka przykładów:

Jeśli chodzi o swobodny przepływ towarów, w ubiegłym tygodniu Komisja Rynku Wewnętrznego zatwierdziła porozumienie z Radą w sprawie wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych legalnie do obrotu.

Parlament zobowiązał się również, że do lutego zakończy negocjacje dotyczące rozporządzenia w sprawie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów komercyjnych. Jestem pewien, że Rada podziela to samo zobowiązanie.

Co się tyczy jednolitego rynku cyfrowego, Parlament jest gotów rozpocząć międzyinstytucjonalne negocjacje dotyczące rozporządzenia w sprawie uczciwości i przejrzystości dla konsumentów usług pośrednictwa internetowego. Jestem pewien, że również w tej sprawie możemy znaleźć porozumienie przed wyborami, aby zagwarantować przejrzystość i chronić konsumentów w internecie.

Europa powinna być również liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Musimy znaleźć właściwą równowagę między ochroną danych a wykorzystywaniem anonimowych danych, tak aby nasze przedsiębiorstwa mogły czerpać jak największe korzyści z możliwości oferowanych przez gospodarkę cyfrową.

Kiedy teraz przemawiam do Państwa, w Strasburgu Parlament i Rada finalizują reformę praw autorskich.

Po wczorajszych rozmowach trójstronnych dwaj współprawodawcy są bardzo blisko porozumienia w sprawie dostarczania treści cyfrowych, które zagwarantuje nabywcom treści online zestaw jednolitych praw umownych w całej Unii.

Wniosek ten jest powiązany z wnioskiem w sprawie sprzedaży towarów, w sprawie którego Rada ostatecznie przyjęła w zeszłym tygodniu stanowisko kompromisowe. Powiązanie między tymi dwoma wnioskami pokazuje, że jednolity rynek i rynek internetowy muszą być traktowane w ten sam sposób. Dlatego też we wczorajszej rezolucji Parlament wezwał do zakończenia podziału między jednolitym rynkiem a jednolitym rynkiem cyfrowym.

Ponadto musimy zająć się ukończeniem tworzenia jednolitego rynku kapitałowego i unii bankowej. Z tego powodu Parlament apeluje o minimalny poziom europejskiej harmonizacji podatkowej dla przedsiębiorstw oraz o to, by korporacje wielonarodowe i giganci internetowi faktycznie zaczęli płacić podatki. Zastanawiam się, jak długo możemy tolerować te różnice, podobnie jak raje podatkowe w Unii.

Jednolity rynek musi również ułatwić dostęp do kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, zapewniając zarazem stabilność banków. Porozumienie z Radą i Komisją w sprawie pakietu bankowego jest krokiem we właściwym kierunku.

W tym tygodniu Parlament udzielił mandatu na rozpoczęcie rozmów trójstronnych na temat rozporządzenia w sprawie zarządzania kredytami zagrożonymi. Nasze stanowisko ma na celu ograniczenie kredytów zagrożonych za pomocą zrównoważonego czasu spłaty. Mam nadzieję, że państwa członkowskie i Komisja uznają słuszność naszego stanowiska oraz że negocjacje trójstronne zakończą się jak najszybciej.

Aby zapewnić skuteczny system bankowy, Parlament zawsze walczył o ukończenie budowy unii bankowej i rynku kapitałowego. Cieszymy się, że w Radzie udało się osiągnąć porozumienie w sprawie europejskiego mechanizmu stabilności stanowiącego zabezpieczenie w zarządzaniu postępowaniami naprawczymi wobec banków. Zawsze apelowaliśmy jednak o włączenie Europejskiego Mechanizmu Stabilności do prawa Unii, tak aby Parlament Europejski mógł sprawować nad nim niezbędną kontrolę demokratyczną.

Wszystko to wskazuje na potrzebę dalszych wysiłków na rzecz usunięcia pozostałych barier i zapewnienia wymiernych i szybkich rezultatów w zakresie wzrostu, innowacji, tworzenia miejsc pracy, wyboru dla konsumentów i nowych modeli biznesowych.

Stosunki zewnętrzne

Jeśli chodzi o stosunki zewnętrzne, jak Państwu wiadomo, w dniu 20 listopada Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły porozumienie w sprawie europejskich ram kontroli bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Porozumienie to, które cieszy się szerokim poparciem, będzie poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w lutym.

Obecnie Unia Europejska nie posiada mechanizmu kontroli porównywalnego ze Stanami Zjednoczonymi, Australią, Japonią czy Kanadą. Środki ustawodawcze w tej dziedzinie przyjęła mniej niż połowa państw członkowskich.  Dzięki temu środkowi będziemy mogli ściśle monitorować nabywanie strategicznych europejskich aktywów przez firmy z innych krajów, zwłaszcza z Chin. Umożliwi to UE i jej państwom członkowskim lepszą ochronę swoich kluczowych interesów w strategicznych obszarach, takich jak badania, przestrzeń kosmiczna, transport, energia i telekomunikacja.

Będziemy zatem mogli zapobiec sytuacji, w której zagraniczni inwestorzy kontrolują lub wywierają wpływ na europejskie firmy prowadzące działalność o kluczowym znaczeniu, także dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jeśli chodzi o Ukrainę, chciałbym tylko przypomnieć, że wczoraj Parlament przyznał nagrodę im. Sacharowa Ołehowi Sencowowi. Nic więcej nie trzeba dodawać.

Na pewno wiedzą Państwo, że wczoraj, zdecydowaną większością głosów, Parlament wyraził zgodę na umowę z Japonią.

Zanim skończę, kilka słów na temat forum wysokiego szczebla Europa–Afryka zwołanego przez kanclerza Kurza i przewodniczącego Unii Afrykańskiej Paula Kagamego, które odbędzie się we wtorek w Wiedniu.

Jest to znakomita inicjatywa i pragnę podziękować Panu Kanclerzowi za jej podjęcie. Chciałbym mu również podziękować za doskonałą prezydencję.

Zbliżają się wybory europejskie. Jednym z głównych tematów kampanii wyborczej będzie imigracja. Jak już powiedziałem, jedynym długoterminowym rozwiązaniem w zakresie zarządzania tym zjawiskiem jest rozwój kontynentu afrykańskiego.
Dlatego z zadowoleniem przyjmuję tę inicjatywę, będę tam obecny i mam nadzieję zobaczyć tam Państwa.

Na zakończenie, w kontekście zbliżania Unii Europejskiej do obywateli, chciałbym wspomnieć, że Parlament Europejski zaangażował się w szczególności w liczne działania na rzecz młodych obywateli pochodzących z różnych miejsc i środowisk.  W czerwcu miało miejsce w Strasburgu cieszące się ogromnym powodzeniem Europejskie Spotkanie Młodzieży, które zwieńczyły obrady Parlamentu Młodzieży w listopadzie w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Parlament Młodzieży zaprezentował bardzo ciekawe pomysły, którym absolutnie należy się przyjrzeć. Całość wniosków przedstawimy Państwu w najbliższych tygodniach, gdyż przygotowujemy się właśnie do szczytu poświęconego przyszłości Europy, który ma się odbyć w Sybinie w maju 2019 r.

Dziękuję za uwagę.

 .
 

Więcej informacji

Zapis konferencji prasowej (w języku angielskim)
Strona przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący PE na Twitterze