skip to content
 
 
 
 
 .
19-06-2019
 .

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego - pierwsze zadania posłów do PE 9. kadencji

Wyborcy w Unii Europejskiej wybrali nowych posłów do Parlamentu Europejskiego podczas wyborów europejskich w dniach 23-26 maja. Ponad 200 milionów Europejczyków poszło do urn, dzięki czemu frekwencja osiągnęła rekordowe 51%. Nowa kadencja Parlamentu Europejskiego rozpoczyna się 2 lipca.

 .

W Polsce głosowanie odbyło się 26 maja. Wyniki wyborów w Polsce można znaleźć tutaj: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2019 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

Wyniki w całej UE: Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Posiedzenie inauguracyjne Parlamentu Europejskiego dziewiątej kadencji (2-4 lipca 2019, Strasburg)

Nowo wybrani posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy będą reprezentować obywateli Unii Europejskiej do 2024 roku, spotkają się na posiedzeniu plenarnym w dniach 2-4 lipca. Wybiorą oni wtedy przewodniczącego, 14 wiceprzewodniczących i pięciu kwestorów. Podejmą również decyzję w sprawie składu liczbowego komisji stałych i podkomisji Parlamentu, rozpoczynając tym samym nową, dziewiątą kadencję ustawodawczą. W kolejnych tygodniach komisje odbędą pierwsze posiedzenia w celu wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących.

Posiedzenie, na którym wybierany jest nowy przewodniczący, prowadzi ustępujący przewodniczący lub, jeżeli nie jest to możliwe, jeden z ustępujących wiceprzewodniczących (ustalany zgodnie z porządkiem pierwszeństwa) lub, w razie ich nieobecności, poseł sprawujący urząd najdłużej. Parlament Europejski wybiera nowego przewodniczącego spośród swoich członków.

Jak wybierany jest przewodniczący PE
Jak wybierany jest przewodniczący PE

Wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej

Parlament Europejski wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej. Pierwszą okazją będzie druga sesja plenarna w lipcu (15-18 lipca).

Jednym z pierwszych zadań nowego Parlamentu Europejskiego po wyborach jest wybór nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Kandydata na to stanowisko wskazują państwa członkowskie, ale muszą przy tym uwzględnić wyniki wyborów europejskich. Ponadto Parlament musi zatwierdzić nowego przewodniczącego Komisji bezwzględną większością głosów (połowa posłów do PE plus jeden głos). Jeżeli kandydat nie uzyska wymaganej większości, państwa członkowskie (Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną) muszą zaproponować innego kandydata w ciągu miesiąca. W wyborach w 2014 r. Parlament wprowadził system głównych kandydatów. Każda europejska partia polityczna przed wyborami do PE przedstawiła swojego kandydata na przewodniczącego Komisji. Partia, która w wyborach zdobyła najwięcej mandatów oraz była w stanie uzyskać większość głosów w Parlamencie Europejskim, przedstawiła kandydata Parlamentu na przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Zatwierdzanie składu kolegium komisarzy Komisji Europejskiej

Kandydaci na komisarzy również przechodzą szczegółową procedurę sprawdzenia w Parlamencie Europejskim.

Rada w porozumieniu z nowo wybranym przewodniczącym Komisji przyjmuje listę kandydatów na komisarzy, po jednym z każdego państwa członkowskiego. Kandydaci na komisarzy prezentują się przed komisjami parlamentarnymi właściwymi dla poszczególnych dziedzin. Następnie komisje parlamentarne obradują za zamkniętymi drzwiami, aby przygotować ocenę wystąpienia oraz kompetencji kandydata. Ocena ta jest wysyłana przewodniczącemu Parlamentu. W przeszłości zdarzyło się, że negatywna ocena spowodowała wycofanie kandydatury. Cały skład Komisji, w tym osoba Przewodniczącego oraz Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, musi zostać następnie zatwierdzony przez Parlament w jednym głosowaniu.

Przewodniczący i komisarze po zatwierdzeniu przez Parlament są oficjalnie mianowani przez Radę, która stanowi większością kwalifikowaną.

W przypadku znacznej zmiany zakresu odpowiedzialności w trakcie kadencji Komisji, zapełnienia wakatu lub mianowania nowego komisarza w związku z przystąpieniem do UE nowego państwa członkowskiego komisarze, których taka zmiana dotyczy, ponownie stają przed odpowiednią komisją parlamentarną.

Wybór Komisji Europejskiej
Wybór Komisji Europejskiej
 .
 
Najczęściej zadawane pytania na temat przejścia z 8 do 9 kadencji Parlamentu Europejskiego
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2019 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.