Ochrana osobních údajů 

Aby mohl Evropský parlament plnit své povinnosti vůči evropským občanům, může shromažďovat osobní údaje, které jsou shromažďovány a zpracovávány v plném souladu s nařízením (EU) 2018/1725 (dále jen „nařízení“).

„Osobními údaji“ se rozumějí veškeré informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikační číslo či na jeden nebo více konkrétních prvků její identity.

Právní předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 21. listopadu 2018 a nabylo účinnosti dne 11. prosince 2018.

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 17. června 2019 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

On-line formuláře

Naprostou většinu těchto stránek si můžete prohlížet, aniž by byly vyžadovány jakékoliv osobní údaje. Pouze na několika málo stránkách budete vyzváni k zadání osobních údajů za účelem poskytnutí konkrétních služeb nebo zodpovězení zvláštních požadavků. Například na stránce oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP) se nachází tlačítko „Obraťte se na nás“, které aktivuje on-line formulář. V tomto formuláři musíte uvést (jako povinné údaje) alespoň Vaše příjmení, jméno, zemi trvalého pobytu a e-mailovou adresu, a případně také pohlaví, adresu, věk, povolání a státní příslušnost. Po odeslání je tento formulář zaslán elektronickou poštou příslušnému oddělení, aby Vám mohlo co nejlépe vyhovět.

Evropský parlament zajišťuje, aby získané údaje byly zpracovávány výhradně pro zamýšlené a jasně uvedené účely a nebyly opětovně použity pro jakýkoli jiný účel.

Osobní údaje se uchovávají po dobu potřebnou ke zpracování údajů v souladu s původním účelem. Některé údaje mohou být uchovávány déle z historických, statistických nebo bezpečnostních důvodů, aniž jsou dotčena jakákoli jiná ustanovení nařízení.

Zpráva o omezení práv

Ve zvláštních případech má Evropský parlament možnost výkon některých práv subjektu údajů omezit. Například IT služby Evropského parlamentu uchovávají některé záznamy serverů, jak je popsáno ve zprávách pověřence pro ochranu údajů č. 153 a 179. Tyto informace jsou nezbytné pro dohled nad incidenty souvisejícími s bezpečnostními otázkami a jejich diagnostiku. Podrobnější informace o těchto omezeních naleznete ve zprávě o omezení práv.

Vztahy s třetími stranami

Evropský parlament zpřístupní osobní informace třetí straně pouze, je-li to nezbytné ke splnění vymezených účelů a jedná se o uvedené kategorie příjemců. Evropský parlament nepředává žádné osobní údaje pro účely přímého marketingu a zavazuje se, že přijme vhodná bezpečnostní opatření k zajištění ochrany těchto údajů před zneužitím třetí stranou.

Webové stránky Evropského parlamentu někdy uvádějí odkazy na jiné internetové stránky. Evropský parlament nemá nad těmito stránkami kontrolu, proto Vám doporučujeme, abyste se seznámili s jejich zásadami ochrany soukromí.

V některých výjimečných případech zveřejňuje Evropský parlament na svých webových stránkách prvky třetích stran (např. mapy, Twitter walls, vložená videa atd). Pokud Evropský parlament nemůže zablokovat požadavky na načtení zdrojů pocházející od služeb třetích stran, používáme techniky, které Vám umožní přijmout nebo odmítnout zobrazení tohoto externího obsahu.

Jak smazat nebo změnit osobní údaje

Všichni občané mají právo získat přístup k osobním údajům, které o nich Evropský parlament uchovává, a požádat o jejich změnu nebo výmaz.

S žádostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit buď na pověřence Evropského parlamentu pro ochranu údajů, nebo na evropského inspektora ochrany údajů.

Pověřenec Evropského parlamentu pro ochranu údajů

Pověřenec Evropského parlamentu pro ochranu údajů představuje orgán pro ochranu údajů odpovědný za dohled nad uplatňováním nařízení (EU) 2018/1725 v Evropském parlamentu, kterému bude předána Vaše žádost a který ji bude zpracovávat.

Evropský inspektor ochrany údajů

Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) představuje společný orgán pro ochranu údajů pro všechny orgány, instituce a jiné subjekty Evropské unie.

Jedním z jeho úkolů je vyřizování stížností a provádění šetření. Vaše žádost mu bude předána a on ji bude zpracovávat.

Contact: