Beskyttelse af personoplysninger 

Europa-Parlamentet kan for at varetage sine opgaver over for de europæiske borgere indsamle "personoplysninger", der indsamles og behandles i fuld overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725, "forordningen".

Ved "personoplysninger" forstås enhver form for oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved identificerbar person forstås en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, bl.a. ved et identifikationsnummer eller et eller flere specifikke kendetegn ved vedkommendes identitet.

Relevant lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 21. november 2018 og trådte i kraft den 11. december 2018.

Europa-Parlamentets præsidium afgørelse af 17. juni 2019 om gennemførelsesbestemmelser for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF.

Onlineformularer

Langt de fleste sider på dette websted kan tilgås, uden at der kræves nogen form for personoplysninger. Der er kun få sider, hvor du bliver opfordret til at indtaste personoplysninger for at kunne få specifikke tjenester eller svar på særlige anmodninger. Et eksempel på dette er websiden Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP), hvor man ved at klikke på "Kontakt os" aktiverer en onlineformular. På denne formular bliver du bedt om som minimum (felter, der skal udfyldes) at oplyse efternavn, fornavn, bopælsland og e-mailadresse og derudover eventuelt køn, adresse, alder, erhverv og nationalitet. Når denne formular er sendt afsted, bliver den videresendt pr. e-mail til den kompetente afdeling, så den kan hjælpe dig så godt som muligt.

Europa-Parlamentet sikrer, at de indsamlede oplysninger udelukkende behandles til de tilsigtede og klart angivne formål og ikke genanvendes til andre formål.

Personoplysningerne opbevares i den periode, der er nødvendig for at behandle dem, som beskrevet i det oprindelige formål. Visse oplysninger kan blive opbevaret i længere tid af historiske, statistiske eller sikkerhedsmæssige grunde, så længe det ikke strider mod andre bestemmelser i forordningen.

Meddelelse om begrænsninger

Europa-Parlamentet har i særlige tilfælde mulighed for at begrænse udøvelsen af visse af den registreredes rettigheder. F.eks. gemmer Europa-Parlamentets IT-tjeneste nogle serverlogfiler, som beskrevet i databeskyttelsesrådgiverens meddelelse 153 og 179. Disse oplysninger er nødvendige for overvågning og diagnosticering af hændelser i forbindelse med sikkerhedsspørgsmål. Læs venligst denne meddelelse om begrænsninger for yderligere oplysninger.

Udveksling med tredjemand

Europa-Parlamentet videregiver kun personoplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt for at opfylde de fastsatte formål, og kun til de nævnte kategorier af modtagere. Europa-Parlamentet videregiver ikke personoplysninger til direkte markedsføring og forpligter sig til at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte disse oplysninger mod misbrug fra tredjemands side.

Europa-Parlamentets websted kan indeholde links til andre websteder. Eftersom Europa-Parlamentet ikke kontrollerer de pågældende websteder, anbefales det at tjekke deres egne databeskyttelsespolitikker.

I nogle sjældne tilfælde offentliggør Europa-Parlamentet komponenter fra tredjemand på sine websider (f.eks. kort, Twittervægge, indlejrede videoer etc.). Når Europa-Parlamentet ikke kan blokere for ressourcer fra tredjemand, anvender vi teknikker, der giver dig mulighed for at acceptere eller afvise, at dette eksterne indhold vises.

Sådan får du dine personoplysninger slettet eller ændret

Alle borgere har ret til at få adgang til de personoplysninger, som Europa-Parlamentet har om dem, og til at anmode om at få dem ændret eller slettet.

Enhver anmodning vedrørende behandlingen af dine personoplysninger bedes rettet til Europa-Parlamentets databeskyttelsesrådgiver eller Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS).

Europa-Parlamentets databeskyttelsesrådgiver

Europa-Parlamentets databeskyttelsesrådgiver er den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for at overvåge anvendelsen af forordning (EU) 2018/1725 i Europa-Parlamentet, og som tager imod og behandler din anmodning.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) er databeskyttelsesmyndighed for alle EU's institutioner, organer og agenturer.

En af opgaverne er at behandle klager og foretage undersøgelser. EDPS tager imod og behandler din anmodning.

Contact: