Henkilötietojen suoja 

Täyttääkseen velvollisuutensa EU:n kansalaisia kohtaan Euroopan parlamentti voi kerätä henkilötietoja, joita kerätään ja käsitellään asetusta (EU) 2018/1725 täysin noudattaen.

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti henkilötunnuksen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella.

Asiaa koskeva lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725 luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettiin 23. lokakuuta 2018. Se julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 21. marraskuuta 2018, ja se tuli voimaan 11. joulukuuta 2018.

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2019, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1725 liittyvistä täytäntöönpanosäännöistä

Verkkolomakkeet

Valtaosaa tämän verkkosivuston sivuista voi käyttää ilman, että käyttäjältä pyydetään henkilötietoja. Niillä harvoilla sivuilla, joilla sinulta pyydetään henkilötietoja, se liittyy tiettyihin täsmällisiin palveluihin tai pyyntöihin. Esimerkiksi verkkosivulla Kansalaisten tiedusteluihin vastaava yksikkö (Ask EP) on linkki ”Ota yhteyttä”, josta pääsee sähköiseen lomakkeeseen. Lomakkeeseen tarvittavat pakolliset henkilötiedot ovat käyttäjän suku- ja etunimi, asuinmaa ja sähköpostiosoite. Vapaaehtoisesti annettavia tietoja ovat sukupuoli, osoite, ikä, ammatti ja kansalaisuus. Kun lomake on lähetetty, se välitetään sähköpostitse asiasta vastaavalle yksikölle, jotta tämä voi vastata tiedusteluun.

Euroopan parlamentti varmistaa, että kerättyjä tietoja käsitellään yksinomaan ennalta määritettyjä, selvästi ilmoitettuja tarkoituksia varten ja ettei niitä käytetä uudelleen mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tietojen käsittelemiseksi on tarpeen alkuperäisessä käyttötarkoituksessa kuvatulla tavalla. Joitakin tietoja voidaan säilyttää pidempään historiantutkimukseen liittyvistä, tilastollisista tai turvallisuussyistä. Tämä ei kuitenkaan rajoita asetuksen (EU) 2018/1725 muiden säännösten soveltamista.

Oikeuksien rajoittamista koskeva ilmoitus

Euroopan parlamentilla on tietyissä tapauksissa mahdollisuus rajoittaa rekisteröidyn joidenkin oikeuksien käyttöä. Esimerkiksi Euroopan parlamentin tietotekniikkayksiköt säilyttävät tiettyjä palvelinlokeja tietosuojavastaavan ilmoituksissa 153 ja 179 kuvatulla tavalla. Nämä tiedot ovat tarpeen turvallisuusseikkoihin liittyvien häiriöiden valvontaa ja vianmääritystä varten. Lisätietoja on oikeuksien rajoittamisesta annetussa ilmoituksessa.

Tietojenvaihto kolmansien osapuolten kanssa

Euroopan parlamentti luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille vain, jos se on välttämätöntä ilmoitettuja tarkoituksia varten, ja se luovuttaa ne ainoastaan mainituille vastaanottajaryhmille. Euroopan parlamentti ei luovuta henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, ja se sitoutuu varmistamaan asianmukaisin suojatoimin, etteivät kolmannet osapuolet käytä kyseisiä tietoja väärin.

Euroopan parlamentin verkkosivustolla voi olla linkkejä muille internetsivustoille. Koska nämä sivustot eivät ole Euroopan parlamentin valvonnassa, suosittelemme tutustumista niiden tietosuojakäytäntöihin.

Eräissä harvoissa tapauksissa Euroopan parlamentti julkaisee verkkosivuillaan kolmansien osapuolten komponentteja (karttoja, Twitter-seiniä, upotettuja videoita jne.). Kun Euroopan parlamentti ei pysty estämään kutsuja kolmansien osapuolten palveluista tuleviin resursseihin, käytämme tekniikoita, joiden avulla voit sallia tai estää tämän ulkopuolisen sisällön esittämisen.

Omien henkilötietojen poistaminen tai muuttaminen

Jokaisella on oikeus tutustua itseään koskeviin, Euroopan parlamentin hallussa oleviin henkilötietoihin ja pyytää niiden muuttamista tai poistamista.

Jos sinulla on itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä koskeva pyyntö, voit ottaa yhteyttä joko Euroopan parlamentin tietosuojavastaavaan tai Euroopan tietosuojavaltuutettuun (EDPS).

Euroopan parlamentin tietosuojavastaava

Euroopan parlamentin tietosuojavastaava on tietosuojaviranomainen, jonka tehtävänä on valvoa asetuksen (EU) 2018/1725 soveltamista Euroopan parlamentissa. Tietosuojavastaava ottaa vastaan ja käsittelee pyyntösi.

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS)

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS) on kaikkien Euroopan unionin toimielinten, elinten ja virastojen tietosuojaviranomainen.

Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on esimerkiksi käsitellä valituksia ja tehdä tutkimuksia. Tietosuojavaltuutettu ottaa vastaan ja käsittelee pyyntösi.

Contact: