Asmens duomenų apsauga 

Siekdamas vykdyti savo pareigas Europos piliečiams, Europos Parlamentas gali rinkti asmeninę informaciją (toliau – asmens duomenys). Ši informacija renkama ir tvarkoma visapusiškai laikantis Reglamento (ES) 2018/1725 (toliau – Reglamentas) nuostatų.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, – tai tiesiogiai arba netiesiogiai, pirmiausia pagal asmens kodą arba vieną ar kelis jo tapatybei būdingus požymius, atpažįstamas asmuo.

Susiję teisės aktai

2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas 2018 m. lapkričio 21 d. ir įsigaliojo 2018 m. gruodžio 11 d.

2019 m. birželio 17 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, įgyvendinimo taisyklių

Internetinės formos

Lankant didžiąją dalį šios interneto svetainės puslapių jokių asmens duomenų pateikti nereikia. Asmens duomenis prašoma nurodyti tik keliuose puslapiuose ir tik tuo atveju, jei pateikiamas specifinis prašymas ar užsakoma paslauga. Štai, pavyzdžiui, Piliečių informavimo skyriaus (Ask EP)  tinklalapyje yra mygtukas „Kreipkitės į mus“. Jį nuspaudus atsidaro internetu pildoma forma. Šioje formoje prašoma pateikti šią minimalią informaciją (laukeliai, kuriuos privaloma užpildyti): vardą ir pavardę, šalį, kurioje gyvenate, ir el. pašto adresą, taip pat tam tikrais atvejais lytį, adresą, amžių, profesiją ir pilietybę. Kai šią formą išsiunčiate, ji elektroniniu paštu perduodama atsakingai tarnybai, kad ji savo ruožtu galėtų jums kuo geriau pasitarnauti.

Europos Parlamentas užtikrina, kad surinkti duomenys būtų tvarkomi tik numatytais ir aiškiai nustatytais tikslais ir nebūtų pakartotinai naudojami jokiems kitiems tikslams.

Asmeninė informacija saugoma tiek laiko, kiek reikia duomenims tvarkyti, kaip nurodyta pradinio tikslo apraše. Kai kurie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką dėl istorinių, statistinių ar saugumo priežasčių, nepažeidžiant jokių kitų Reglamento nuostatų.

Pranešimas apie apribojimus

Tam tikrais atvejais Europos Parlamentas turi galimybę apriboti naudojimąsi kai kuriomis duomenų subjekto teisėmis. Pavyzdžiui, Europos Parlamento IT tarnybos saugo kai kuriuos serverio žurnalus, kaip nurodyta duomenų apsaugos pareigūno pranešimuose Nr. 153 ir Nr. 179. Ši informacija būtina stebint ir diagnozuojant su saugumo klausimais susijusius incidentus. Išsamesnė informacija pateikiama Pranešime apie apribojimus.

Keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis

Europos Parlamentas atskleidžia asmens duomenis trečiosioms šalims tik tada, kai to reikia nurodytoms užduotims atlikti, ir tik tam tikrų nurodytų kategorijų gavėjams. Europos Parlamentas neatskleidžia jokių asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais ir įsipareigoja imtis atitinkamų saugumo priemonių, kad apsaugotų šiuos duomenis nuo trečiųjų šalių piktnaudžiavimo jais.

Europos Parlamento interneto svetainėje pateikiama nuorodų į kitas interneto svetaines. Europos Parlamentas jų nekontroliuoja, todėl raginame susipažinti su jose taikoma asmens privatumo apsaugos politika.

Kai kuriais retais atvejais Europos Parlamentas savo tinklalapiuose skelbia trečiųjų šalių elementus (pvz., žemėlapius, pranešimų sienas „Twitter walls“; įterpia vaizdo įrašus ir pan.). Atvejais, kai Europos Parlamentas negali užblokuoti trečiųjų šalių paslaugų užklausų dėl duomenų, mūsų taikomi metodai suteikia jums galimybę sutikti arba atsisakyti, kad būtų rodomas šis išorinis turinys.

Kaip ištrinti arba pakeisti savo asmens duomenis

Visi piliečiai turi teisę susipažinti su Europos Parlamento turimais jų asmens duomenimis ir prašyti juos pakeisti arba ištrinti.

Dėl bet kokio prašymo, susijusio su jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūną arba Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūnas

Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūnas – tai duomenų apsaugos institucija, atsakinga už Reglamento (ES) 2018/1725 taikymo stebėseną Europos Parlamente. Jis priims ir tvarkys jūsų prašymą.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) – tai duomenų apsaugos visose Europos Sąjungos institucijose, įstaigose ir agentūrose tarnyba.

Viena šios tarnybos užduočių – nagrinėti skundus ir atlikti tyrimus. Duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas priims ir tvarkys jūsų prašymą.

Contact: