Duomenų apsaugos pareigūnas 

Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūnas yra atsakingas už Reglamento (ES) 2018/1725 taikymo stebėseną Europos Parlamente.

Reglamentas taikomas visoms Europos Parlamento tarnyboms, kurios naudojasi informacija, kuria remiantis galima identifikuoti asmenis. Jos turi informuoti duomenų apsaugos pareigūną apie visas asmens duomenų tvarkymo operacijas (rinkimas, prieiga, perdavimas, organizavimas ir pan.)

Šios operacijos aprašytos specialiuose pranešimuose, saugomuose Duomenų apsaugos registre, kuris viešai skelbiamas internete. Visi piliečiai gali susipažinti su šiais pranešimais ir perskaityti ta kalba, kuria informacija buvo pateikta (anglų arba prancūzų). Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali pasinaudoti Reglamente numatytomis teisėmis, remdamasis pranešimuose pateikiama informacija.

Contact: