Protecția datelor cu caracter personal 

Pentru a-și îndeplini responsabilitățile față de cetățenii europeni, Parlamentul European poate colecta informații personale („date cu caracter personal”), pe care le adună și le procesează respectând pe deplin Regulamentul (UE) 2018/1725, denumit în continuare „Regulamentul”.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice identității sale.

Legislația aplicabilă

Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 21 noiembrie 2018 și a intrat în vigoare la 11 decembrie 2018.

Decizia Biroului Parlamentului European din 17 iunie 2019 privind norme de aplicare referitoare la Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE

Formulare online

Marea majoritate a paginilor acestui site pot fi consultate fără a fi necesară furnizarea de date cu caracter personal. Doar câteva pagini vă invită să introduceți date cu caracter personal pentru a vă putea furniza servicii specifice sau a răspunde unor întrebări precise. De exemplu, pe pagina Unitatea pentru întrebările adresate de cetățeni (Ask EP) există un buton „Contact” care activează un formular online. În acest formular, vi se cere să indicați cel puțin numele de familie, prenumele, țara de reședință și adresa electronică (câmpuri obligatorii) și, eventual, sexul, adresa, vârsta, profesia și naționalitatea. Odată trimis, formularul este transmis prin poștă electronică serviciului competent, care va putea astfel să răspundă mai bine întrebărilor dumneavoastră.

Parlamentul European se asigură că datele colectate sunt prelucrate exclusiv în scopurile prevăzute și specificate clar și nu sunt reutilizate în alte scopuri.

Informațiile cu caracter personal sunt păstrate pe întreaga perioadă necesară pentru prelucrarea datelor, conform descrierii din obiectivul inițial. Unele date pot fi păstrate pe termen mai lung, din motive istorice, statistice sau de securitate, fără a aduce atingere niciunei alte dispoziții a Regulamentului.

Aviz privind restricțiile

În unele cazuri specifice, Parlamentul European are posibilitatea de a restricționa exercitarea anumitor drepturi ale persoanei vizate. De pildă, serviciile IT ale Parlamentului European păstrează unele jurnale de server, conform descrierii din notificările responsabilului cu protecția datelor nr. 153 și 179. Aceste informații sunt necesare pentru a monitoriza și a diagnostica incidentele de securitate. Vă rugăm să citiți acest Aviz privind restricțiile pentru mai multe detalii.

Schimburile cu terți

Parlamentul European nu divulgă informații către terți decât în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor indicate și doar categoriilor de destinatari menționate. Parlamentul European nu divulgă date cu caracter personal în scopuri de marketing direct și se angajează să adopte măsuri de securitate adecvate pentru a proteja aceste date de o utilizare improprie de către terți.

Site-ul Parlamentului European poate oferi linkuri către alte site-uri. Deoarece Parlamentul European nu exercită niciun control asupra acestora, vă sugerăm să citiți politica lor de confidențialitate.

În unele cazuri rare, Parlamentul European publică componente ale unor terți pe paginile sale (de ex. hărți, Twitter walls, înregistrări video integrate etc.). Când Parlamentul European nu este în măsură să blocheze apeluri la resurse provenite de la servicii ale unor terți, recurge la tehnici care vă permit să acceptați sau să refuzați afișarea acestui conținut extern.

Cum să ștergeți sau să modificați datele dumneavoastră cu caracter personal

Toți cetățenii au dreptul de acces la datele lor cu caracter personal stocate de Parlamentul European, precum și dreptul de a solicita modificarea sau ștergerea lor.

Dacă aveți întrebări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă invităm să contactați fie responsabilul cu protecția datelor din cadrul Parlamentului European, fie Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD).

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Parlamentului European

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Parlamentului European este autoritatea de protecție a datelor responsabilă cu monitorizarea aplicării Regulamentului (UE) 2018/1725 în cadrul Parlamentului European, care va primi și vă va trata cererea.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) este autoritatea însărcinată cu protecția datelor pentru toate instituțiile, organele și agențiile Uniunii Europene.

Una dintre responsabilitățile sale constă în tratarea reclamațiilor și în realizarea de anchete. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor va primi și va trata cererea dumneavoastră.

Contact: