Ochrana osobných údajov 

Európsky parlament môže na účely plnenia svojich povinností voči európskym občanom zbierať osobné informácie („osobné údaje“), ktoré sa zhromažďujú a spracúvajú v úplnom súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725, ďalej len „nariadenie“.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, a to najmä pomocou identifikačného čísla alebo jedného či viacerých špecifických znakov jej totožnosti.

Príslušné právne predpisy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 21. novembra 2018 a účinnosť nadobudlo 11. decembra 2018.

Rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu zo 17. júna 2019 o vykonávacích predpisoch týkajúcich sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES

Online formuláre

Veľkú väčšinu stránok tohto webového sídla možno prehliadať bez toho, aby boli požadované akékoľvek osobné údaje. Iba niekoľko stránok vyžaduje osobné údaje, ktoré následne umožňujú poskytovať konkrétne služby alebo reagovať na špecifické žiadosti. Napr. na stránke oddelenia pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP) existuje tlačidlo „Obráťte sa na nás“, prostredníctvom ktorého sa aktivuje online formulár. V tomto formulári sa od vás požaduje, aby ste uviedli minimálne (povinné údaje): svoje priezvisko, meno, krajinu pobytu a elektronickú adresu a, prípadne, svoje pohlavie, adresu, vek, zamestnanie a štátnu príslušnosť. Po odoslaní sa formulár elektronickou poštou postúpi príslušnému oddeleniu, aby mohlo čo najlepšie odpovedať na vašu otázku.

Európsky parlament zabezpečuje, že sa získané údaje spracúvajú výlučne na určené a jasne vymedzené účely a že sa opätovne nepoužijú na žiadny iný účel.

Osobné údaje sa uchovávajú na obdobie potrebné na ich spracovanie, ako to opisuje aj pôvodný účel ich zberu. Niektoré údaje sa môžu uchovávať dlhodobejšie z historických, štatistických alebo bezpečnostných dôvodov bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné ustanovenie nariadenia.

Oznámenie o obmedzeniach

V určitých prípadoch má Európsky parlament možnosť obmedziť uplatňovanie niektorých práv dotknutej osoby. Napríklad IT služby Európskeho parlamentu uchovávajú niektoré serverové logy, ktoré podliehajú oznámeniam DPO-153 a DPO-179. Tieto informácie sú potrebné pre dohľad a diagnostiku problémov v súvislosti s bezpečnosťou. Prečítajte si toto oznámenie o obmedzeniach.

Spolupráca s tretími stranami

Európsky parlament môže poskytnúť vaše údaje tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie určených cieľov a len v prípade uvedených kategórií príjemcov. Európsky parlament nezverejňuje žiadne osobné údaje na účely priameho marketingu a zaväzuje sa prijať vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu týchto údajov pred zneužitím tretími stranami.

Webové sídlo Európskeho parlamentu v niektorých prípadoch poskytuje prepojenia na iné internetové sídla. Keďže Európsky parlament tieto sídla nekontroluje, vyzývame vás, aby ste si overili ich politiky ochrany súkromia.

V zriedkavých prípadoch Európsky parlament na svojich webových stránkach zverejňuje komponenty tretích strán (napr. mapy, príspevky z Twitteru, vložené videá atď.). Ak Európsky parlament nie je schopný blokovať zdroje pochádzajúce zo služieb tretích strán, zavedieme techniky, ktoré vám umožnia prijať alebo odmietnuť zobrazenie takéhoto externého obsahu.

Ako odstrániť alebo upraviť vaše osobné údaje

Každý občan má právo získať prístup k svojim osobným údajom, ktoré uchováva Európsky parlament, a požiadať o ich úpravu alebo odstránenie.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov vám odporúčame kontaktovať zodpovednú osobu Európskeho parlamentu alebo európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS).

Zodpovedná osoba Európskeho parlamentu

Zodpovedná osoba Európskeho parlamentu je orgán zabezpečujúci ochranu údajov, ktorý je zodpovedný za monitorovanie uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/1725 v rámci inštitúcie a ktorý prijíma a spracúva všetky vaše žiadosti.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) je orgán, ktorý zabezpečuje ochranu údajov pre všetky inštitúcie, orgány a agentúry EÚ.

Medzi jeho úlohy patrí vybavovanie sťažností a vedenie vyšetrovaní. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov prijíma a spracúva všetky vaše žiadosti.

Contact: