Zodpovedná osoba 

Zodpovedná osoba Európskeho parlamentu nesie zodpovednosť za monitorovanie uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/1725 v rámci inštitúcie.

Každé oddelenie Európskeho parlamentu, ktoré využíva informácie umožňujúce identifikáciu osôb, patrí do rozsahu tohto nariadenia a je povinné oznámiť zodpovednej osobe každú operáciu, ktorá sa týka osobných údajov (získavanie, konzultovanie, postupovanie, organizovanie atď.).

Tieto operácie sú opísané vo vyhradených oznámeniach uložených v registri ochrany údajov, ktorý je verejne dostupný online. Každá osoba má k týmto oznámeniam prístup a môže ich prehliadať v jazyku, v ktorom boli dané informácie zadané (v anglickom alebo vo francúzskom jazyku). Každá dotknutá osoba si na základe informácií obsiahnutých v týchto oznámeniach môže uplatniť práva uznané v nariadení.

Contact: