Skydd av personuppgifter 

För att fullgöra sitt uppdrag gentemot EU-medborgarna får Europaparlamentet samla in personuppgifter. Då måste det följa bestämmelserna i förordning (EU) 2018/1725 (nedan bara kallad ”förordningen”).

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller en eller flera faktorer som är specifika för personens identitet.

Tillämplig lagstiftning

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 21 november 2018 och trädde i kraft den 11 december 2018.

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 17 juni 2019 om genomförandebestämmelser avseende europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG

Onlineformulär

De allra flesta sidor på den här webbplatsen går att besöka utan att det begärs några personuppgifter. Bara på några få sidor blir du ombedd att ange dina personuppgifter för att vi ska kunna utföra vissa tjänster eller besvara särskilda förfrågningar. Exempelvis förekommer på sidan Medborgarnas förfrågningar (Ask EP) en ”Kontakta oss”-knapp som aktiverar ett onlineformulär. På det blir du ombedd att åtminstone uppge (obligatoriska fält) efternamn, förnamn, hemvistland och e-postadress samt eventuellt kön, adress, ålder, yrke och nationalitet. När du har skickat formuläret mejlas det vidare till den behöriga avdelningen så att den kan hjälpa dig på bästa sätt.

Europaparlamentet ser till att de insamlade uppgifterna uteslutande behandlas för avsedda och tydligt angivna ändamål och inte återanvänds i något annat syfte.

Personuppgifterna lagras så länge som behövs för behandlingen enligt vad som anges i syftet. Av historiska, statistiska eller säkerhetsrelaterade skäl kan vissa uppgifter komma att lagras längre – förutsatt att detta inte strider mot förordningen.

Meddelande om begränsningar

I särskilda fall har Europaparlamentet möjlighet att begränsa vissa av dina rättigheter som registrerad. T.ex. lagrar parlamentets it-tjänst vissa serverloggar på ett sätt som beskrivs i dataskyddsombudets meddelanden nr 153 och 179. De uppgifterna behövs för att övervaka och felsöka säkerhetsincidenter. Läs mer i detta meddelande om begränsningar.

Utbyte med tredjeparter

Europaparlamentet lämnar ut uppgifter till tredje part endast när det är nödvändigt för det särskilda ändamålet och endast till angivna kategorier av mottagare. Europaparlamentet lämnar inte ut några personuppgifter i direkta marknadsföringssyften och förbinder sig att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att tredje part inte ska kunna utnyttja uppgifterna på felaktigt sätt.

Europaparlamentets webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser. Eftersom Europaparlamentet inte kontrollerar sådana webbplatser bör du ta reda på vad de tillämpar för integritetspolicy.

I vissa sällsynta fall offentliggör Europaparlamentet innehåll från tredje part på sin webbplats (t.ex. kartor, twitterväggar och inbäddade videoklipp). När parlamentet inte kan blockera resurser från tredjepartstjänster använder vi teknik som gör att du kan säga ja eller nej till att sådant externt innehåll visas.

Radera eller ändra dina personuppgifter

Alla medborgare har rätt att komma åt de personuppgifter som Europaparlamentet har om dem och begära att få dem ändrade eller raderade.

Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till Europaparlamentets dataskyddsombud eller till Europeiska datatillsynsmannen.

Europaparlamentets dataskyddsombud

Europaparlamentets dataskyddsombud är den dataskyddsmyndighet som vakar över att förordning (EU) 2018/725 följs inom parlamentet och som tar emot och behandlar din ansökan.

Europeiska datatillsynsmannen

Europeiska datatillsynsmannen är dataskyddsmyndigheten för alla EU:s institutioner, organ och byråer.
En av dess uppgifter är att handlägga klagomål och göra utredningar. Datatillsynsmannen tar emot och behandlar din ansökan.

Contact: