Säkerhet och tillträde 

Mer än 7 000 människor arbetar i Europaparlamentets lokaler, och mer än 500 000 människor besöker parlamentet varje år. Säkerheten spelar därför en viktig roll för att parlamentet ska kunna fungera väl.

Europaparlamentet – den enda EU-institution som utses genom allmänna direkta val – säkerställer på så sätt skyddet av personer och egendom i dessa byggnader, samt ett effektivt mottagande av alla besökare samtidigt som man upprätthåller en rättvis balans mellan en adekvat säkerhetsnivå och en traditionell öppenhet.

Eftersom insamling och behandling av personuppgifter är nödvändigt för att Europaparlamentet ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett effektivt sätt fäster parlamentet stor vikt vid integritetsskyddet och strävar ständigt efter att respektera den gällande lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

Dataskydd

Europaparlamentet behandlar vissa personuppgifter om parlamentets ledamöter, personal, underleverantörer, besökare och interna eller externa partner av följande två skäl:

  • För att bevilja och kontrollera tillträde till Europaparlamentets byggnader.
  • För att undersöka säkerhetstillbud och säkerhetshot inom parlamentet

    Kameraövervakning

    Europaparlamentet använder sig av ett kameraövervakningssystem som övervakar parlamentets byggnader och omgivningen runt byggnaderna. Systemet används endast för säkerhetsändamål. I enlighet med riktlinjerna från Europeiska datatillsynsmannen har Europaparlamentet en kameraövervakningspolicy som beskriver hur systemet fungerar och ger information om dataskydd och kontaktuppgifter. En sammanfattning av kameraövervakningspolicyn har bifogats meddelandet till besökare om dataskydd (se ovan). Den fullständiga versionen hittar du här:

    Contact: