skip to content
 
 
 

Dina rättigheter

 .

Europeiska ombudsmannen

Om du är bosatt i ett EU-land och anser dig vara felbehandlad av en EU-institution, eller om du anser att en EU-myndighet gjort något fel även om det inte berör dig personligen, kan du vända dig till Europeiska ombudsmannen.

Europeiska ombudsmannen
 .

Din röst i EU

Din röst i EU är Europeiska kommissionen webbsida för människor som vill göra sin röst hörd i EU. Den är till för både privatpersoner och företag. Om du anser att Sverige eller något annat medlemsland brutit mot EG-rätten kan du framföra klagomål direkt till Europeiska kommissionen som sedan kan driva frågan vidare. På webbsidan finns både formulär för klagomål på Europeiska kommissionen och medlemsländerna och ett antal länkar till olika intresseorganisationer och debattforum.

Din röst i EU
 .

JO

Justitieombudsmannen, JO, är rätt instans för dig som har klagomål riktade mot svenska myndigheter.

Justitieombudsmannen
 .

Europadomstolen

Gäller det dina medborgerliga rättigheter skall du vända dig till Europadomstolen i Strasbourg. Europadomstolen är inte en EU-institution. Det är en internationell domstol med uppgift att se till att Europarådets deklaration om mänskliga rättigheter efterlevs i medlemsländerna.

Europadomstolen (på engelska)
 .

Framställningar till Europaparlamentet

Alla medborgare i Europeiska unionen och alla som är bosatta i en medlemsstat har rätt att ensamma eller tillsammans med andra personer göra en framställning till Europaparlamentet i en fråga som rör Europeiska unionens verksamhetsområde och som direkt berör framställaren. Företag, organisationer eller föreningar med säte i Europeiska unionen har också enligt fördraget rätt att göra en framställning. En framställning kan gälla ett klagomål eller en begäran och beröra frågor som har allmänt eller enskilt intresse.

Framställningar till Europaparlamentet
 .

Konsument Europa

Om du vill ha konsumentrådgivning kan du vända dig till Konsument Europa som ger dig råd när du ska handla över gränserna inom EU.

Konsument Europa
 
 .