Лекарствени продукти и медицински изделия

01-02-2018

Лекарствените продукти и медицинските изделия се подчиняват на правилата на единния пазар и оказват пряко въздействие върху здравето на хората. Налице е стабилна правна рамка за опазване на общественото здраве и за гарантиране на безопасността на тези продукти. Тя обхваща целия цикъл от клинични изпитвания до получаване на разрешение за пускане на пазара, наблюдение и изземване. Достъпът до лекарства на достъпни цени, борбата с антимикробната резистентност, етичното поведение на клиничните изпитвания и стимулите за научноизследователска и развойна дейност са само някои от ключовите въпроси, които ЕС разглежда в тази област. За да се върви в крак с научния и технологичния напредък и да се реагира на възникващи заплахи за здравето, законодателните и политическите мерки подлежат на редовна оценка и последващи действия.

Лекарствените продукти и медицинските изделия се подчиняват на правилата на единния пазар и оказват пряко въздействие върху здравето на хората. Налице е стабилна правна рамка за опазване на общественото здраве и за гарантиране на безопасността на тези продукти. Тя обхваща целия цикъл от клинични изпитвания до получаване на разрешение за пускане на пазара, наблюдение и изземване. Достъпът до лекарства на достъпни цени, борбата с антимикробната резистентност, етичното поведение на клиничните изпитвания и стимулите за научноизследователска и развойна дейност са само някои от ключовите въпроси, които ЕС разглежда в тази област. За да се върви в крак с научния и технологичния напредък и да се реагира на възникващи заплахи за здравето, законодателните и политическите мерки подлежат на редовна оценка и последващи действия.