Първи стълб на общата селскостопанска политика (ОСП):II — Пряко подпомагане на селските стопанства

01-04-2018

Реформата от 2003 г. и „Здравният преглед“ от 2009 г. отделиха по-голямата част от директното подпомагане. Регламент (ЕО) № 1307/20013 представлява единния основен акт и пълен кодекс за едно по-целенасочено, по-справедливо и по екологосъобразно пряко подпомагане за селските стопани.

Реформата от 2003 г. и „Здравният преглед“ от 2009 г. отделиха по-голямата част от директното подпомагане. Регламент (ЕО) № 1307/20013 представлява единния основен акт и пълен кодекс за едно по-целенасочено, по-справедливо и по екологосъобразно пряко подпомагане за селските стопани.