Управление на рибарството в ЕС

01-01-2018

Управлението на рибарството в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) произлиза от необходимостта да бъде гарантирана устойчивата от екологична гледна точка експлоатация на морските биологични ресурси и дългосрочното съществуване на отрасъла. С оглед на постигането на тази цел Европейският съюз е приел законодателство относно достъпа до водите на държавите членки на Съюза, разпределението и използването на ресурсите, общия допустим улов, ограничаване на риболовното усилие и техническите мерки.

Управлението на рибарството в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) произлиза от необходимостта да бъде гарантирана устойчивата от екологична гледна точка експлоатация на морските биологични ресурси и дългосрочното съществуване на отрасъла. С оглед на постигането на тази цел Европейският съюз е приел законодателство относно достъпа до водите на държавите членки на Съюза, разпределението и използването на ресурсите, общия допустим улов, ограничаване на риболовното усилие и техническите мерки.