Права на човека

01-05-2018

В своите външни отношения Европейският съюз (ЕС) следва политика на подкрепа на демокрацията и правата на човека, която произтича от неговите основополагащи принципи — свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи и принципите на правовата държава. ЕС се стреми да интегрира свързаните с правата на човека въпроси във всички политики и програми на ЕС и разполага с различни инструменти на политиката в областта на правата на човека за конкретни действия, включително финансиране на конкретни проекти чрез своите инструменти за финансиране.

В своите външни отношения Европейският съюз (ЕС) следва политика на подкрепа на демокрацията и правата на човека, която произтича от неговите основополагащи принципи — свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи и принципите на правовата държава. ЕС се стреми да интегрира свързаните с правата на човека въпроси във всички политики и програми на ЕС и разполага с различни инструменти на политиката в областта на правата на човека за конкретни действия, включително финансиране на конкретни проекти чрез своите инструменти за финансиране.