Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси

01-03-2018

Свободното трансгранично движение на хора, стоки, капитали и услуги нараства непрестанно. Европейският съюз развива съдебно сътрудничество в областта на гражданскоправните въпроси с трансграничен обхват, като изгражда мостове между различните правни системи. Основните му цели са правната сигурност и улесненият и ефективен достъп до правосъдие, което включва установяване на компетентния съд, ясно посочване на приложимото право, а също и бързи и ефикасни процедури за признаване и изпълнение.

Свободното трансгранично движение на хора, стоки, капитали и услуги нараства непрестанно. Европейският съюз развива съдебно сътрудничество в областта на гражданскоправните въпроси с трансграничен обхват, като изгражда мостове между различните правни системи. Основните му цели са правната сигурност и улесненият и ефективен достъп до правосъдие, което включва установяване на компетентния съд, ясно посочване на приложимото право, а също и бързи и ефикасни процедури за признаване и изпълнение.