Биологично разнообразие, земеползване и горско стопанство

01-02-2018

Конференцията на ООН по околна среда и развитие (UNCED) през 1992 r. отбеляза важна стъпка напред за съхранението на биологичното разнообразие и опазването на природата благодарение на приемането на Конвенцията за биологичното разнообразие. Европейският съюз изигра важна международна роля за търсенето на решения на проблеми като загубата на биологично разнообразие, изменението на климата и унищожаването на тропическите гори. През 2011 r. ЕС се ангажира със спирането на загубата на биологично разнообразие и на влошаването на екосистемните услуги в ЕС до 2020 r. Други цели, предвидени в Директивата за местообитанията или Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), предстои да бъдат постигнати. Общото Парижко споразумение относно изменението на климата, постигнато през декември 2015 r., с цел да се смекчат последиците от изменението на климата, и последващото законодателство на ЕС за изпълнение на споразумението се очаква да имат положително въздействие върху опазването на биологичното разнообразие през следващите десетилетия. От 1992 r. насам програмата LIFE е най-важният финансов инструмент за опазване на биологичното разнообразие и горите в ЕС.

Конференцията на ООН по околна среда и развитие (UNCED) през 1992 r. отбеляза важна стъпка напред за съхранението на биологичното разнообразие и опазването на природата благодарение на приемането на Конвенцията за биологичното разнообразие. Европейският съюз изигра важна международна роля за търсенето на решения на проблеми като загубата на биологично разнообразие, изменението на климата и унищожаването на тропическите гори. През 2011 r. ЕС се ангажира със спирането на загубата на биологично разнообразие и на влошаването на екосистемните услуги в ЕС до 2020 r. Други цели, предвидени в Директивата за местообитанията или Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), предстои да бъдат постигнати. Общото Парижко споразумение относно изменението на климата, постигнато през декември 2015 r., с цел да се смекчат последиците от изменението на климата, и последващото законодателство на ЕС за изпълнение на споразумението се очаква да имат положително въздействие върху опазването на биологичното разнообразие през следващите десетилетия. От 1992 r. насам програмата LIFE е най-важният финансов инструмент за опазване на биологичното разнообразие и горите в ЕС.