История на Икономическия и паричен съюз

01-02-2018

Икономическият и паричен съюз (ИПС) е резултат от постепенната икономическа интеграция в Европейския съюз. Той е продължение на единния пазар на Европейския съюз, с общи разпоредби относно продуктите и свободното движение на стоки, капитали, труд и услуги. Беше въведена обща валута, еврото, в еврозоната, която в момента се състои от 19 държави — членки на ЕС. Всички държави — членки на ЕС, с изключение на Дания, трябва да приемат еврото, след като изпълнят критериите за конвергенция. Единна парична политика се определя от Евросистемата (включваща Изпълнителния съвет на Европейската централна банка и управителите на централните банки на държавите от еврозоната) и се допълва от фискални правила и различни степени на координация на икономическите политики. В рамките на ИПС няма централно икономическо управление. Отговорността се разпределя между държавите членки и различните институции на Съюза.

Икономическият и паричен съюз (ИПС) е резултат от постепенната икономическа интеграция в Европейския съюз. Той е продължение на единния пазар на Европейския съюз, с общи разпоредби относно продуктите и свободното движение на стоки, капитали, труд и услуги. Беше въведена обща валута, еврото, в еврозоната, която в момента се състои от 19 държави — членки на ЕС. Всички държави — членки на ЕС, с изключение на Дания, трябва да приемат еврото, след като изпълнят критериите за конвергенция. Единна парична политика се определя от Евросистемата (включваща Изпълнителния съвет на Европейската централна банка и управителите на централните банки на държавите от еврозоната) и се допълва от фискални правила и различни степени на координация на икономическите политики. В рамките на ИПС няма централно икономическо управление. Отговорността се разпределя между държавите членки и различните институции на Съюза.