Дебатите в Европейския парламент относно бъдещето на Европа, 2018—19 г.: Обобщение на речите на държавните и правителствените ръководители от ЕС

08-05-2019

Настоящият документ включва поредица от четири общи прегледа на разискванията относно бъдещето на Европа, които изясняват мненията на различните държавни или правителствени ръководители, изказали се на пленарните сесии на Европейския парламент в периода от януари 2018 г. до април 2019 г. В първата част на настоящия документ са описани общите точки на сближаване и на различия между ораторите, тенденциите по отношение на разглежданите въпроси и представените предложения. Във втората част на документа се предлагат откъси от някои от най-важните изказвания на ораторите, както и по-подробен анализ на различните им позиции в следните ключови области на политиката: Икономически и паричен съюз, миграция, социално измерение, международна търговия, изменение на климата и енергетика, сигурност и отбрана, следващата многогодишна финансова рамка и институционални въпроси.

Настоящият документ включва поредица от четири общи прегледа на разискванията относно бъдещето на Европа, които изясняват мненията на различните държавни или правителствени ръководители, изказали се на пленарните сесии на Европейския парламент в периода от януари 2018 г. до април 2019 г. В първата част на настоящия документ са описани общите точки на сближаване и на различия между ораторите, тенденциите по отношение на разглежданите въпроси и представените предложения. Във втората част на документа се предлагат откъси от някои от най-важните изказвания на ораторите, както и по-подробен анализ на различните им позиции в следните ключови области на политиката: Икономически и паричен съюз, миграция, социално измерение, международна търговия, изменение на климата и енергетика, сигурност и отбрана, следващата многогодишна финансова рамка и институционални въпроси.