Pибните стопанства за сива скарида от Cеверно море

16-05-2011

Целта на настоящото проучване е да предостави на членовете на комисията по рибно стопанство на Европейския парламент ясно описание на рибните стопанства и пазарите на сива скарида (Crangon crangon) от Северно море в Нидерландия, Германия и Дания. Проучването е изготвено като информационен документ. То обхваща въпроси, свързани с производството (икономическото и социалното значение на производството, рентабилността на риболовните флоти, въздействието върху околната среда), както и въпроси, свързани с предлагането на пазара (организацията на индустрията, ролята на основните търговци на едро и преработватели, цените и маржовете в сектора) и описва прилагането на Общата организация на пазара на сивата скарида.

Целта на настоящото проучване е да предостави на членовете на комисията по рибно стопанство на Европейския парламент ясно описание на рибните стопанства и пазарите на сива скарида (Crangon crangon) от Северно море в Нидерландия, Германия и Дания. Проучването е изготвено като информационен документ. То обхваща въпроси, свързани с производството (икономическото и социалното значение на производството, рентабилността на риболовните флоти, въздействието върху околната среда), както и въпроси, свързани с предлагането на пазара (организацията на индустрията, ролята на основните търговци на едро и преработватели, цените и маржовете в сектора) и описва прилагането на Общата организация на пазара на сивата скарида.

Външен автор

Dominique AVIAT (A.N.D. International), Cecile DIAMANTIS (A.N.D. International), Thomas NEUDECKER (Johann Heinrich von Thünen-Institut), Jörg BERKENHAGEN (Johann Heinrich von Thünen-Institut) and Milan MÜLLER (Johann Heinrich von Thünen-Institut)