Инфраструктура за енергията от възобновяеми източници : движеща сила на местното и регионалното развитие

15-05-2012

Настоящото проучване описва подробно развитието на инфраструктурата в основните сектори на енергията от възобновяеми източници (вятърна енергия, слънчева енергия, биомаса, хидроенергия и геотермална енергия) в европейските региони. То обяснява как се финансират проектите, които развиват регионалната инфраструктура за енергия от възобновяеми източници, в текущия програмен период на структурните фондове, и извършва анализ на качеството на тези наредби. Накрая проучването разглежда съществуващите и бъдещите мерки за създаване на инфраструктура за енергията от възобновяеми източници, както и плановете за развитие на енергийната мрежа в програмите по политиката на сближаване и в националните планове в областта на енергията от възобновяеми източници.

Настоящото проучване описва подробно развитието на инфраструктурата в основните сектори на енергията от възобновяеми източници (вятърна енергия, слънчева енергия, биомаса, хидроенергия и геотермална енергия) в европейските региони. То обяснява как се финансират проектите, които развиват регионалната инфраструктура за енергия от възобновяеми източници, в текущия програмен период на структурните фондове, и извършва анализ на качеството на тези наредби. Накрая проучването разглежда съществуващите и бъдещите мерки за създаване на инфраструктура за енергията от възобновяеми източници, както и плановете за развитие на енергийната мрежа в програмите по политиката на сближаване и в националните планове в областта на енергията от възобновяеми източници.

Външен автор

Bernd Schuh and Erich Dallhammer (Austrian Institute for Spatial Planning - ÖIR) , Niclas Damsgaard (SWECO International AB) , Erin Nicole Stewart