Политиката на сближаване след 2013 г.: критична оценка на законодателните предложения

15-06-2012

Проучването дава критичен анализ на проекта на законодателен пакет за политиката на ЕС на сближаване след 2013 г. Въз основа на преглед на литературата и на бюджетно моделиране в проучването се установяват силните страни и слабостите на предложенията и се представят препоръки за правилно формиране на позицията на Европейския парламент по време на преговорите.

Проучването дава критичен анализ на проекта на законодателен пакет за политиката на ЕС на сближаване след 2013 г. Въз основа на преглед на литературата и на бюджетно моделиране в проучването се установяват силните страни и слабостите на предложенията и се представят препоръки за правилно формиране на позицията на Европейския парламент по време на преговорите.