ThinkTank logo Документи, които допринасят за изготвянето на ново законодателство на ЕС
Публикувано на 02-07-2019

Първите Договори

01-01-2018

Катастрофалните последици от Втората световна война и постоянната заплаха от конфронтация Изток-Запад превръщат помирението между Франция и Германия в основен приоритет. Споделянето на промишлеността за въглища и стомана между шест европейски държави, установено с Договора от Париж от 1951 г., е първата стъпка към европейска интеграция. Римските договори от 1957 г. укрепват основите на тази интеграция и подкрепят идеята за единно бъдеще за шестте европейски държави.

Катастрофалните последици от Втората световна война и постоянната заплаха от конфронтация Изток-Запад превръщат помирението между Франция и Германия в основен приоритет. Споделянето на промишлеността за въглища и стомана между шест европейски държави, установено с Договора от Париж от 1951 г., е първата стъпка към европейска интеграция. Римските договори от 1957 г. укрепват основите на тази интеграция и подкрепят идеята за единно бъдеще за шестте европейски държави.

Публикувано на 01-07-2019

Развитие на събитията до приемането на Единния европейски акт

01-01-2018

Основното развитие в рамките на ранните Договори е свързано със създаването на собствени ресурси на Общността, укрепването на бюджетните правомощия на Парламента, избирането на членовете на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и създаването на европейската парична система. Влизането в сила на Единния европейски акт през 1986 г., с който съществено се променя Римският договор, затвърждава европейската интеграция чрез създаване на голям вътрешен пазар.

Основното развитие в рамките на ранните Договори е свързано със създаването на собствени ресурси на Общността, укрепването на бюджетните правомощия на Парламента, избирането на членовете на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и създаването на европейската парична система. Влизането в сила на Единния европейски акт през 1986 г., с който съществено се променя Римският договор, затвърждава европейската интеграция чрез създаване на голям вътрешен пазар.

Договорите от Маастрихт и Амстердам

01-01-2018

С договора от Маастрихт се измениха предишните европейски договори и се създаде Европейски съюз, основан на три стълба: европейските общности, общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР). С оглед разширяването на Съюза договорът от Амстердам въведе промените, необходими за по-ефективното и демократично функциониране на Съюза.

С договора от Маастрихт се измениха предишните европейски договори и се създаде Европейски съюз, основан на три стълба: европейските общности, общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР). С оглед разширяването на Съюза договорът от Амстердам въведе промените, необходими за по-ефективното и демократично функциониране на Съюза.

Договорът от Ница и Конвентът за бъдещето на Европа

01-01-2018

Договорът от Ница подготвя само частично Европейския съюз за важните разширявания на Изток и на Юг от 2004 г. и 2007 г. Поради това, в отговор на запитванията, повдигнати в Декларацията от Лаакен, Европейският конвент относно бъдещето на Европа полага усилия да създаде нова правна основа за Съюза под формата на договор за създаване на конституция за Европа. Вследствие на отрицателните резултати от референдумите в две държави членки, този договор не е ратифициран.

Договорът от Ница подготвя само частично Европейския съюз за важните разширявания на Изток и на Юг от 2004 г. и 2007 г. Поради това, в отговор на запитванията, повдигнати в Декларацията от Лаакен, Европейският конвент относно бъдещето на Европа полага усилия да създаде нова правна основа за Съюза под формата на договор за създаване на конституция за Европа. Вследствие на отрицателните резултати от референдумите в две държави членки, този договор не е ратифициран.

Договорът от Лисабон

01-01-2018

Настоящият информационен фиш представя предисторията и най-съществените разпоредби на Договора от Лисабон. Целта е да се изясни историческият контекст за възникването на най-новия основополагащ текст на ЕС на основата на предходните текстове. Конкретните разпоредби (с препратки към съответните членове) и тяхното въздействие върху политиките на Европейския съюз са обяснени по-подробно в информационните фишове, посветени на отделните политики и въпроси.

Настоящият информационен фиш представя предисторията и най-съществените разпоредби на Договора от Лисабон. Целта е да се изясни историческият контекст за възникването на най-новия основополагащ текст на ЕС на основата на предходните текстове. Конкретните разпоредби (с препратки към съответните членове) и тяхното въздействие върху политиките на Европейския съюз са обяснени по-подробно в информационните фишове, посветени на отделните политики и въпроси.

Европейският парламент: исторически преглед

01-03-2018

Европейският парламент произхожда от Общата асамблея на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), която става обща асамблея на съществуващите по това време три наднационални Европейски общности. Впоследствие асамблеята е преименувана на „Европейски парламент“. С годините институцията, чиито членове от 1979 г. насам се избират пряко, претърпява дълбоки промени: от асамблея, чиито членове се назначават, тя се превръща в избран парламент с призната роля при определянето на политическия дневен ...

Европейският парламент произхожда от Общата асамблея на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), която става обща асамблея на съществуващите по това време три наднационални Европейски общности. Впоследствие асамблеята е преименувана на „Европейски парламент“. С годините институцията, чиито членове от 1979 г. насам се избират пряко, претърпява дълбоки промени: от асамблея, чиито членове се назначават, тя се превръща в избран парламент с призната роля при определянето на политическия дневен ред на Европейския съюз.

Европейски парламент: избирателни процедури

01-02-2018

Процедурите за избиране на Европейския парламент се уреждат както от европейското законодателство, което определя общи за всички държави членки правила, така и от специални национални разпоредби, различни за всяка държава членка. Общите разпоредби установяват принципа на пропорционално представителство, правила относно праговете и някои случаи на несъвместимост с мандата на член на Европейския парламент. Много други важни въпроси, например конкретната избирателна система и броят на избирателните ...

Процедурите за избиране на Европейския парламент се уреждат както от европейското законодателство, което определя общи за всички държави членки правила, така и от специални национални разпоредби, различни за всяка държава членка. Общите разпоредби установяват принципа на пропорционално представителство, правила относно праговете и някои случаи на несъвместимост с мандата на член на Европейския парламент. Много други важни въпроси, например конкретната избирателна система и броят на избирателните райони, са уредени подробно в националните закони.

Съд на Европейския съюз

01-03-2018

Съдът на Европейския съюз е една от седемте институции на ЕС. Той се състои от две съдилища: Съд и Общ съд. Той е компетентен по въпросите на правото на Европейския съюз. Съдилищата осигуряват правилното тълкуване и правилното прилагане на първичното и вторичното законодателство на Съюза в ЕС. Те проверяват законосъобразността на актовете на институциите на Съюза и се произнасят дали държавите членки са изпълнили своите задължения, произтичащи от първичното и вторичното законодателство. Съдът осигурява ...

Съдът на Европейския съюз е една от седемте институции на ЕС. Той се състои от две съдилища: Съд и Общ съд. Той е компетентен по въпросите на правото на Европейския съюз. Съдилищата осигуряват правилното тълкуване и правилното прилагане на първичното и вторичното законодателство на Съюза в ЕС. Те проверяват законосъобразността на актовете на институциите на Съюза и се произнасят дали държавите членки са изпълнили своите задължения, произтичащи от първичното и вторичното законодателство. Съдът осигурява също така тълкуване на правото на Съюза по искане на национални съдии.

Компетентност на Съда на Европейския съюз

01-03-2018

Настоящият информационен фиш описва компетентността на Съда на Европейския съюз, който се състои от две съдилища, Съд и Общ съд, и предоставя различни средства за правна защита, определени в член 19 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), членове 251-281 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), член 136 от Евратом и Протокол № 3, приложен към Договорите, относно статута на Съда на Европейския съюз.

Настоящият информационен фиш описва компетентността на Съда на Европейския съюз, който се състои от две съдилища, Съд и Общ съд, и предоставя различни средства за правна защита, определени в член 19 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), членове 251-281 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), член 136 от Евратом и Протокол № 3, приложен към Договорите, относно статута на Съда на Европейския съюз.

Европейски икономически и социален комитет

01-10-2017

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган на Европейския съюз. Състои се от 329 членове. Неговите становища се изискват въз основа на задължителна консултация в областите, определени в Договорите, или доброволна консултация от Комисията, Съвета или Парламента. Той може да представя становища и по своя собствена инициатива. Неговите членове не са обвързани с каквито и да било указания. Те трябва да упражняват своите функции при пълна независимост в общ интерес на Съюза ...

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган на Европейския съюз. Състои се от 329 членове. Неговите становища се изискват въз основа на задължителна консултация в областите, определени в Договорите, или доброволна консултация от Комисията, Съвета или Парламента. Той може да представя становища и по своя собствена инициатива. Неговите членове не са обвързани с каквито и да било указания. Те трябва да упражняват своите функции при пълна независимост в общ интерес на Съюза.

Предстоящи събития

28-09-2020
Seventh meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) on Europol
Други мероприятия -
LIBE
29-09-2020
EPRS online Book Talk | Working for Obama and Clinton on Europe [...]
Други мероприятия -
EPRS
30-09-2020
EPRS online policy roundtable: Plastics and the circular economy
Други мероприятия -
EPRS

Инфографики

Публикации на Think Tank

Отговорност за съдържанието на всички документи, съдържащи се на уебсайта Think Tank, носи изцяло авторът. Мненията, изразени в тях, не отразяват непременно официалната позиция на Европейския парламент. Съдържанието е насочено към членовете и служителите на ЕП във връзка с тяхната парламентарна работа.

Think Tank се намира на...