30

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Автор
Ключова дума
Дата

Commitments made at the hearing of Elisa FERREIRA, Commissioner-designate - Cohesion and Reforms

22-11-2019

The commissioner-designate, Elisa Ferreira, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Regional Development. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Cohesion, reforms and a just transition.

The commissioner-designate, Elisa Ferreira, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Regional Development. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Cohesion, reforms and a just transition.

Research for REGI Committee - Economic, social and territorial situation of Portugal

13-03-2019

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

Research for REGI Committee -The economic, social and territorial situation in LA REUNION

15-10-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Research for REGI Committee - The economic, social and territorial situation of Slovenia

15-03-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Икономическо, социално и териториално сближаване

01-11-2017

За да насърчи своето цялостно хармонично развитие, Европейският съюз засилва икономическото, социалното и териториалното си сближаване. По-конкретно ЕС се стреми да намали неравенството, което съществува между равнищата на развитие на различните региони. Измежду тези региони специално внимание се обръща на селските райони, на районите, засегнати от индустриалния преход, както и на регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като най-северните ...

За да насърчи своето цялостно хармонично развитие, Европейският съюз засилва икономическото, социалното и териториалното си сближаване. По-конкретно ЕС се стреми да намали неравенството, което съществува между равнищата на развитие на различните региони. Измежду тези региони специално внимание се обръща на селските райони, на районите, засегнати от индустриалния преход, както и на регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като най-северните региони с много ниска гъстота на населението, както и островните, трансграничните и планинските региони.

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

01-11-2017

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) е един от основните финансови инструменти на европейската политика на сближаване. Предназначението му е да спомага за смекчаване на различията в степента на развитие на европейските региони и да намалява изоставането в развитието на най-необлагодетелстваните региони. Особено внимание се отделя на регионите, които са засегнати от тежки и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като най-северните региони, които са с много ниска гъстота ...

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) е един от основните финансови инструменти на европейската политика на сближаване. Предназначението му е да спомага за смекчаване на различията в степента на развитие на европейските региони и да намалява изоставането в развитието на най-необлагодетелстваните региони. Особено внимание се отделя на регионите, които са засегнати от тежки и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като най-северните региони, които са с много ниска гъстота на населението, и островните, трансграничните и планинските региони.

Кохезионен фонд

01-11-2017

Кохезионният фонд, създаден през 1994 г., осигурява финансиране за проекти в областта на околната среда и трансевропейските мрежи в държавите членки, чийто брутен национален доход на глава от населението е по-малък от 90 % от средното за ЕС.

Кохезионният фонд, създаден през 1994 г., осигурява финансиране за проекти в областта на околната среда и трансевропейските мрежи в държавите членки, чийто брутен национален доход на глава от населението е по-малък от 90 % от средното за ЕС.

Фонд „Солидарност“

01-11-2017

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз дава възможност на ЕС да подпомага финансово държава членка, страна — кандидатка за членство, или регион в случай на голямо природно бедствие.

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз дава възможност на ЕС да подпомага финансово държава членка, страна — кандидатка за членство, или регион в случай на голямо природно бедствие.

Европейско териториално сътрудничество

01-11-2017

Европейското териториално сътрудничество е инструментът на политиката на сближаване, който има за цел разрешаването на трансгранични проблеми и съвместното развитие на потенциала на различните територии. Действията в рамките на сътрудничеството се подкрепят от Европейския фонд за регионално развитие чрез три основни компонента: трансгранично сътрудничество, транснационално сътрудничество и междурегионално сътрудничество.

Европейското териториално сътрудничество е инструментът на политиката на сближаване, който има за цел разрешаването на трансгранични проблеми и съвместното развитие на потенциала на различните територии. Действията в рамките на сътрудничеството се подкрепят от Европейския фонд за регионално развитие чрез три основни компонента: трансгранично сътрудничество, транснационално сътрудничество и междурегионално сътрудничество.

Обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)

01-11-2017

Европейският съюз създаде обща класификация на териториалните единици за статистически цели, наречена „NUTS“, за да улесни събирането, разработването и разпространението на хармонизирани регионални статистики в ЕС. Тази йерархична система се използва също така за социално-икономически анализ на регионите и за определяне на рамката на действията в областта на политиката на сближаване на ЕС.

Европейският съюз създаде обща класификация на териториалните единици за статистически цели, наречена „NUTS“, за да улесни събирането, разработването и разпространението на хармонизирани регионални статистики в ЕС. Тази йерархична система се използва също така за социално-икономически анализ на регионите и за определяне на рамката на действията в областта на политиката на сближаване на ЕС.

Предстоящи събития

28-10-2020
Climate Change and Health
Семинар -
ENVI
28-10-2020
Public Hearing "Women and digitalisation"
Изслушване -
FEMM AIDA
28-10-2020
Worskhop on the Rights of Persons with Disabilities
Семинар -
PETI

Партньори