12

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Ключова дума
Дата

Права на пътниците

01-02-2018

Общите правила целят да гарантират минимална помощ за пътниците в случай на значително закъснение или анулиране на пътуването им, независимо от използвания вид транспорт, и по-специално да защитят най-уязвимите пътници. Те предвиждат също и механизми за обезщетяване. Въпреки това могат да бъдат предоставени многобройни дерогации за железопътния или автомобилния транспорт и съдебните искове, оспорващи прилагането на правилата, все още са често явление.

Общите правила целят да гарантират минимална помощ за пътниците в случай на значително закъснение или анулиране на пътуването им, независимо от използвания вид транспорт, и по-специално да защитят най-уязвимите пътници. Те предвиждат също и механизми за обезщетяване. Въпреки това могат да бъдат предоставени многобройни дерогации за железопътния или автомобилния транспорт и съдебните искове, оспорващи прилагането на правилата, все още са често явление.

Обща политика в областта на транспорта: преглед

01-02-2018

Транспортната политика е част от общите политики на ЕС от повече от 30 години. Успоредно с отварянето на транспортните пазари за конкуренцията и създаването на трансевропейските транспортни мрежи, темата за „устойчивата мобилност“ ще придобива все по-голямо значение, по-специално в контекста на постоянното нарастване на емисиите на парникови газове от сектора, които застрашават целите на Европейския съюз в областта на климата.

Транспортната политика е част от общите политики на ЕС от повече от 30 години. Успоредно с отварянето на транспортните пазари за конкуренцията и създаването на трансевропейските транспортни мрежи, темата за „устойчивата мобилност“ ще придобива все по-голямо значение, по-специално в контекста на постоянното нарастване на емисиите на парникови газове от сектора, които застрашават целите на Европейския съюз в областта на климата.

Автомобилен транспорт: международен транспорт и каботаж

01-02-2018

В резултат на приемането на редица европейски законодателни актове постепенно бяха либерализирани както международният автомобилен транспорт на стоки и лица, така и каботажът.

В резултат на приемането на редица европейски законодателни актове постепенно бяха либерализирани както международният автомобилен транспорт на стоки и лица, така и каботажът.

Автомобилен транспорт: хармонизиране на законодателството

01-02-2018

Създаването на единен европейски пазар на автомобилния транспорт не е възможно, без да се хармонизира действащото в държавите членки законодателство. Приетите от Европейския съюз мерки са с фискален, технически, административен и социален характер.

Създаването на единен европейски пазар на автомобилния транспорт не е възможно, без да се хармонизира действащото в държавите членки законодателство. Приетите от Европейския съюз мерки са с фискален, технически, административен и социален характер.

Железопътен транспорт

01-02-2018

Европейската политика в областта на железопътния транспорт цели създаването на единно железопътно пространство. Отварянето на железопътния сектор към конкуренцията, започнало през 2001 г., беше предмет в рамките на десет години на три законодателни пакета и една преработка. Четвърти пакет, предназначен да доизгради единното железопътно пространство, беше приет през април 2016 г. (технически стълб) и през декември 2016 г. (пазарен стълб).

Европейската политика в областта на железопътния транспорт цели създаването на единно железопътно пространство. Отварянето на железопътния сектор към конкуренцията, започнало през 2001 г., беше предмет в рамките на десет години на три законодателни пакета и една преработка. Четвърти пакет, предназначен да доизгради единното железопътно пространство, беше приет през април 2016 г. (технически стълб) и през декември 2016 г. (пазарен стълб).

Въздушен транспорт: пазарни правила

01-02-2018

Създаването на единния авиационен пазар в края на 90-те години на миналия век трансформира в дълбочина сектора на въздушния транспорт и допринесе до голяма степен за силния му растеж в Европа през последните двадесет години.

Създаването на единния авиационен пазар в края на 90-те години на миналия век трансформира в дълбочина сектора на въздушния транспорт и допринесе до голяма степен за силния му растеж в Европа през последните двадесет години.

Въздушен транспорт: сигурност на гражданското въздухоплаване

01-02-2018

Сигурността на въздухоплаването (която не следва да се бърка с безопасността на въздухоплаването[1]) има за цел предотвратяването на злонамерени действия срещу въздухоплавателни средства и техните пътници и екипаж. След ужасните нападения от 2001 г. ЕС прие набор от правила за сигурност за защита на гражданското въздухоплаване. Тези правила се актуализират редовно в отговор на променящите се рискове. Държавите членки си запазват правото да прилагат по-строги мерки.

Сигурността на въздухоплаването (която не следва да се бърка с безопасността на въздухоплаването[1]) има за цел предотвратяването на злонамерени действия срещу въздухоплавателни средства и техните пътници и екипаж. След ужасните нападения от 2001 г. ЕС прие набор от правила за сигурност за защита на гражданското въздухоплаване. Тези правила се актуализират редовно в отговор на променящите се рискове. Държавите членки си запазват правото да прилагат по-строги мерки.

Въздушен транспорт: Единно европейско небе

01-02-2018

Инициативата „Единно европейско небе“ цели да увеличи ефективността на управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване, като се намали разпокъсаността на Европейското въздушно пространство. По своя характер тази текуща инициатива е паневропейска и отворена за съседни държави.

Инициативата „Единно европейско небе“ цели да увеличи ефективността на управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване, като се намали разпокъсаността на Европейското въздушно пространство. По своя характер тази текуща инициатива е паневропейска и отворена за съседни държави.

Безопасност на въздухоплаването

01-02-2018

Общите правила, които постепенно бяха разширени, така че да обхванат целия сектор на въздушния транспорт, гарантират еднакво и високо равнище на безопасност[1] в рамките на целия вътрешен пазар в областта на въздушния транспорт.

Общите правила, които постепенно бяха разширени, така че да обхванат целия сектор на въздушния транспорт, гарантират еднакво и високо равнище на безопасност[1] в рамките на целия вътрешен пазар в областта на въздушния транспорт.

Морски транспорт: стратегически подход

01-02-2018

Нормите на ЕС относно морския транспорт са съсредоточени основно върху прилагането на принципа на свободно движение на услуги и правилното прилагане на правилата на конкуренцията, като същевременно се гарантира високо равнище на безопасност, добри условия на труд и екологични стандарти.

Нормите на ЕС относно морския транспорт са съсредоточени основно върху прилагането на принципа на свободно движение на услуги и правилното прилагане на правилата на конкуренцията, като същевременно се гарантира високо равнище на безопасност, добри условия на труд и екологични стандарти.