12

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Ключова дума
Дата

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

Обща политика в областта на рибарството: създаване и развитие

01-01-2018

Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) е формулирана за първи път в Договора от Рим. Първоначално свързана с Общата селскостопанска политика, с течение на времето тя става все по-независима. Основната цел на ОПОР, съобразно преработената ѝ версия от 2002 г., е да се гарантира устойчиво развитие на риболова, както и стабилни работни места и доходи за рибарите. Няколко промени в политиката в областта на рибарството са въведени от Договора от Лисабон. През 2013 г. Съветът и Парламентът постигнаха ...

Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) е формулирана за първи път в Договора от Рим. Първоначално свързана с Общата селскостопанска политика, с течение на времето тя става все по-независима. Основната цел на ОПОР, съобразно преработената ѝ версия от 2002 г., е да се гарантира устойчиво развитие на риболова, както и стабилни работни места и доходи за рибарите. Няколко промени в политиката в областта на рибарството са въведени от Договора от Лисабон. През 2013 г. Съветът и Парламентът постигнаха споразумение относно нова ОПОР, за дългосрочната екологична, икономическа и социална устойчивост на дейностите в областта на рибарството и аквакултурите.

Управление на рибарството в ЕС

01-01-2018

Управлението на рибарството в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) произлиза от необходимостта да бъде гарантирана устойчивата от екологична гледна точка експлоатация на морските биологични ресурси и дългосрочното съществуване на отрасъла. С оглед на постигането на тази цел Европейският съюз е приел законодателство относно достъпа до водите на държавите членки на Съюза, разпределението и използването на ресурсите, общия допустим улов, ограничаване на риболовното усилие и техническите ...

Управлението на рибарството в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) произлиза от необходимостта да бъде гарантирана устойчивата от екологична гледна точка експлоатация на морските биологични ресурси и дългосрочното съществуване на отрасъла. С оглед на постигането на тази цел Европейският съюз е приел законодателство относно достъпа до водите на държавите членки на Съюза, разпределението и използването на ресурсите, общия допустим улов, ограничаване на риболовното усилие и техническите мерки.

Контрол и правоприлагане в областта на рибарството

01-01-2018

Контролът и правоприлагането в областта на рибарството целят да осигурят правилното прилагане на разпоредбите относно рибарството и при необходимост да наложат спазването на тези правила. В това отношение правомощията и отговорностите се споделят между държавите членки, Комисията и стопанските субекти. Срещу държавите членки, които не спазват правилата, може да бъде започната процедура за нарушение.

Контролът и правоприлагането в областта на рибарството целят да осигурят правилното прилагане на разпоредбите относно рибарството и при необходимост да наложат спазването на тези правила. В това отношение правомощията и отговорностите се споделят между държавите членки, Комисията и стопанските субекти. Срещу държавите членки, които не спазват правилата, може да бъде започната процедура за нарушение.

Структурно подпомагане на рибарството

01-01-2018

Първоначално финансирана от Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР), през периода 2007-2013 г. европейската политика в областта на рибарството беше финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) и понастоящем е финансирана от новия Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) на стойност 6,4 млрд. евро за периода 2014—2020 г. ЕФМДР подкрепя рибарите при преминаването към устойчив риболов, подкрепя крайбрежните общности при диверсифицирането на икономиките им и финансира ...

Първоначално финансирана от Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР), през периода 2007-2013 г. европейската политика в областта на рибарството беше финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) и понастоящем е финансирана от новия Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) на стойност 6,4 млрд. евро за периода 2014—2020 г. ЕФМДР подкрепя рибарите при преминаването към устойчив риболов, подкрепя крайбрежните общности при диверсифицирането на икономиките им и финансира проекти за създаване на нови работни места и подобряване на качеството на живота по протежение на европейските брегове.

Обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

01-01-2018

Общата организация на пазарите (ООП) на продукти от риболов и аквакултури беше първият елемент от Общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Като цяло настоящата ООП има за цел да защити производителите и да гарантира екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на пазара на продукти от риболов и аквакултури. С нея се подобряват и укрепват ключови елементи на ООП, като например общите пазарни стандарти, информацията за потребителите и организациите на производителите, и се въвеждат ...

Общата организация на пазарите (ООП) на продукти от риболов и аквакултури беше първият елемент от Общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Като цяло настоящата ООП има за цел да защити производителите и да гарантира екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на пазара на продукти от риболов и аквакултури. С нея се подобряват и укрепват ключови елементи на ООП, като например общите пазарни стандарти, информацията за потребителите и организациите на производителите, и се въвеждат нови елементи, като например проучвания на пазара.

Международни отношения в областта на рибарството

01-01-2018

Европейският съюз (ЕС) изпълнява ключова роля за международното сътрудничество в областта на рибарството. Чрез външното измерение на своята обща политика в областта на рибарството Съюзът се стреми да запази правните аспекти с обхват, надхвърлящ корабите на ЕС, които извършват дейност в международни води. Въз основа на целите на ОПОР и принципите за добро управление ЕС участва в многобройни многостранни споразумения и регионални организации за управление на рибарството (РОУР), както и в 30 двустранни ...

Европейският съюз (ЕС) изпълнява ключова роля за международното сътрудничество в областта на рибарството. Чрез външното измерение на своята обща политика в областта на рибарството Съюзът се стреми да запази правните аспекти с обхват, надхвърлящ корабите на ЕС, които извършват дейност в международни води. Въз основа на целите на ОПОР и принципите за добро управление ЕС участва в многобройни многостранни споразумения и регионални организации за управление на рибарството (РОУР), както и в 30 двустранни споразумения в областта на рибарството.

Производство на аквакултури в Европейския съюз

01-01-2018

Производството на аквакултури в Европейския съюз остава в относителен застой в сравнение с нарастването на световно равнище на производството на морски храни, отглеждани в стопанства. През последните 20 години Комисията се опита да засили производствения потенциал на ЕС чрез стартирането на различни стратегии и насоки, а през 2016 г. беше създаден консултативен съвет по аквакултурите. Този орган се състои от представители на промишлеността и други съответни организации на заинтересованите страни ...

Производството на аквакултури в Европейския съюз остава в относителен застой в сравнение с нарастването на световно равнище на производството на морски храни, отглеждани в стопанства. През последните 20 години Комисията се опита да засили производствения потенциал на ЕС чрез стартирането на различни стратегии и насоки, а през 2016 г. беше създаден консултативен съвет по аквакултурите. Този орган се състои от представители на промишлеността и други съответни организации на заинтересованите страни и предоставя съвети на европейските институции и на държавите членки.

Интегрирана морска политика на Европейския съюз

01-01-2018

Интегрираната морска политика (ИМП) на Европейския съюз (ЕС) представлява цялостен подход към всички политики на ЕС, свързани с моретата и океаните. Тя се основава на идеята, че Съюзът може да извлече по-голяма възвръщаемост от морското си пространство с по-малко въздействие върху околната среда, като координира широкия спектър от своите взаимосвързани дейности, имащи отношение към океаните, моретата и бреговете. Поради това ИМП има за цел да укрепи т.нар. синя икономика, която обхваща всички морски ...

Интегрираната морска политика (ИМП) на Европейския съюз (ЕС) представлява цялостен подход към всички политики на ЕС, свързани с моретата и океаните. Тя се основава на идеята, че Съюзът може да извлече по-голяма възвръщаемост от морското си пространство с по-малко въздействие върху околната среда, като координира широкия спектър от своите взаимосвързани дейности, имащи отношение към океаните, моретата и бреговете. Поради това ИМП има за цел да укрепи т.нар. синя икономика, която обхваща всички морски икономически дейности.

Европейското рибарство в цифри

01-01-2018

Таблиците по-долу показват основните статистически данни в редица области, свързани с общата политика в областта на рибарството (ОПОР), и по-специално: риболовните флоти на държавите членки през 2020 г. (таблица І), положението със заетостта в рибарството (2017 г.), аквакултурите (2016 г.) и преработката на рибни продукти (2016 г.) (таблица ІІ), производството, вноса и износа на продукти на рибарството и аквакултурите през 2017 г. (таблица ІІІ), видната консумация на продукти на рибарството и аквакултурите ...

Таблиците по-долу показват основните статистически данни в редица области, свързани с общата политика в областта на рибарството (ОПОР), и по-специално: риболовните флоти на държавите членки през 2020 г. (таблица І), положението със заетостта в рибарството (2017 г.), аквакултурите (2016 г.) и преработката на рибни продукти (2016 г.) (таблица ІІ), производството, вноса и износа на продукти на рибарството и аквакултурите през 2017 г. (таблица ІІІ), видната консумация на продукти на рибарството и аквакултурите на глава от населението през 2017 г. (таблица ІV), и разпределението на бюджетни кредити от Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014—2020 г. (таблица V).

Предстоящи събития

09-11-2020
EPRS online Book Talk | The revolutions of 1989-90 thirty years on [...]
Други мероприятия -
EPRS
09-11-2020
Sexual harassment in the EU institutions - Public Hearing
Изслушване -
FEMM
10-11-2020
The Annual Rule of Law Report by the Commission and the Role of National Parliaments
Други мероприятия -
LIBE

Партньори