11

резултат(и)

Дума(и)
Вид публикация
Област на политиките
Автор
Ключова дума
Дата

Workshop summary "Cancer prevention-modifiable risk factors"

16-03-2020

On 18 February 2020, the Health Working Group of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) held a workshop on cancer prevention, focussing on modifiable risk factors. Dolores Montserrat and Sara Cerdas MEPs, the Co-Chairs of the Health Working Group, presided over the meeting. This briefing summarises the presentations that were delivered by the invited experts.

On 18 February 2020, the Health Working Group of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) held a workshop on cancer prevention, focussing on modifiable risk factors. Dolores Montserrat and Sara Cerdas MEPs, the Co-Chairs of the Health Working Group, presided over the meeting. This briefing summarises the presentations that were delivered by the invited experts.

Novel Coronavirus Outbreak - State of play with the epidemics; preparedness and response measurers

17-02-2020

Following the extraordinary Council meeting of health ministers on 13 February 2020, this paper summarises the latest available information on the novel coronavirus outbreak, and the Union’s preparedness and response actions. It is an extended and updated version of the “At a Glance” overview, published on 14 February 2020.

Following the extraordinary Council meeting of health ministers on 13 February 2020, this paper summarises the latest available information on the novel coronavirus outbreak, and the Union’s preparedness and response actions. It is an extended and updated version of the “At a Glance” overview, published on 14 February 2020.

Novel Coronavirus Outbreak

13-02-2020

The paper summarises the latest available information on the novel coronavirus outbreak, and the Union’s preparedness and response actions .

The paper summarises the latest available information on the novel coronavirus outbreak, and the Union’s preparedness and response actions .

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

Commitments made at the hearing of Frans TIMMERMANS, Executive Vice-President-designate - European Green Deal

22-11-2019

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate ...

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate Action". The quotes included in this document only make reference to the oral commitments made during the hearing.

Обществено здравеопазване

01-02-2018

Договорът от Лисабон затвърждава значението на здравната политика като в него се посочва, че „при разработването и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве“. Основната отговорност за опазването на здравето и по-специално за системите на здравеопазване, продължава да се носи от държавите членки. Въпреки това ЕС играе важна роля за подобряване на общественото здраве, профилактиката и контрола на заболяванията, както и за ограничаването ...

Договорът от Лисабон затвърждава значението на здравната политика като в него се посочва, че „при разработването и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве“. Основната отговорност за опазването на здравето и по-специално за системите на здравеопазване, продължава да се носи от държавите членки. Въпреки това ЕС играе важна роля за подобряване на общественото здраве, профилактиката и контрола на заболяванията, както и за ограничаването на източниците на опасност за човешкото здраве и за хармонизиране на здравните стратегии между държавите членки. ЕС успешно прилага цялостна политика чрез Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) и пакет вторично законодателство. Европейският социален фонд плюс (ЕСФ +) ще продължи да предоставя финансиране през програмния период 2021—2027 г.

Лекарствени продукти и медицински изделия

01-02-2018

Лекарствените продукти и медицинските изделия се подчиняват на правилата на единния пазар и оказват пряко въздействие върху здравето на хората. Налице е стабилна правна рамка за опазване на общественото здраве и за гарантиране на безопасността на тези продукти. Тя обхваща целия цикъл от клинични изпитвания до получаване на разрешение за пускане на пазара, наблюдение и изземване. Достъпът до лекарства на достъпни цени, борбата с антимикробната резистентност, етичното поведение на клиничните изпитвания ...

Лекарствените продукти и медицинските изделия се подчиняват на правилата на единния пазар и оказват пряко въздействие върху здравето на хората. Налице е стабилна правна рамка за опазване на общественото здраве и за гарантиране на безопасността на тези продукти. Тя обхваща целия цикъл от клинични изпитвания до получаване на разрешение за пускане на пазара, наблюдение и изземване. Достъпът до лекарства на достъпни цени, борбата с антимикробната резистентност, етичното поведение на клиничните изпитвания и стимулите за научноизследователска и развойна дейност са само някои от ключовите въпроси, които ЕС разглежда в тази област. За да се върви в крак с научния и технологичния напредък и да се реагира на възникващи заплахи за здравето, законодателните и политическите мерки подлежат на редовна оценка и последващи действия.

Безопасност на храните

01-02-2018

Целите на европейската политиката за безопасност на храните са две: да защитава здравето на хората и интересите на потребителите и да насърчава гладкото функциониране на европейския вътрешен пазар. В резултат на това Европейският съюз гарантира установяването и спазването на стандарти за контрол в областта на хигиената на фуражите и храните, здравето на животните, здравето на растенията и предотвратяване на замърсяването на храните от външни вещества. Съюзът също така регулира етикетирането на хранителните ...

Целите на европейската политиката за безопасност на храните са две: да защитава здравето на хората и интересите на потребителите и да насърчава гладкото функциониране на европейския вътрешен пазар. В резултат на това Европейският съюз гарантира установяването и спазването на стандарти за контрол в областта на хигиената на фуражите и храните, здравето на животните, здравето на растенията и предотвратяване на замърсяването на храните от външни вещества. Съюзът също така регулира етикетирането на хранителните и фуражните продукти.

Политика в областта на околната среда: общи принципи и основна рамка

01-02-2018

Европейската политика в областта на околна среда се основава на принципа на предпазните мерки, превантивните действия и отстраняване на замърсяването при източника, както и на принципа „замърсителят плаща“. Многогодишните програми за действие за околната среда определят рамката на бъдещите действия във всички сфери на политиката в областта на околната среда. Те са част от хоризонталните стратегии и се вземат под внимание в рамките на международните преговори във връзка с околната среда. Освен това ...

Европейската политика в областта на околна среда се основава на принципа на предпазните мерки, превантивните действия и отстраняване на замърсяването при източника, както и на принципа „замърсителят плаща“. Многогодишните програми за действие за околната среда определят рамката на бъдещите действия във всички сфери на политиката в областта на околната среда. Те са част от хоризонталните стратегии и се вземат под внимание в рамките на международните преговори във връзка с околната среда. Освен това решаващо значение има тяхното изпълнение.

Замърсяване на въздуха и шумово замърсяване

01-02-2018

Замърсяването на въздуха и прекомерният шум увреждат нашето здраве и околната среда, в която живеем. Замърсяването на въздуха се дължи предимно на промишлеността, транспорта, производството на енергия и селското стопанство. Стратегията на ЕС за качеството на въздуха има за цел да се постигне пълно съответствие с действащото законодателство относно качеството на въздуха до 2020 г. и определя дългосрочни цели за 2030 г. Директивата относно шума в околната среда помага да се определят нивата на шума ...

Замърсяването на въздуха и прекомерният шум увреждат нашето здраве и околната среда, в която живеем. Замърсяването на въздуха се дължи предимно на промишлеността, транспорта, производството на енергия и селското стопанство. Стратегията на ЕС за качеството на въздуха има за цел да се постигне пълно съответствие с действащото законодателство относно качеството на въздуха до 2020 г. и определя дългосрочни цели за 2030 г. Директивата относно шума в околната среда помага да се определят нивата на шума в ЕС и да се предприемат необходимите мерки, за да бъдат намалени те до приемливи равнища. Отделно законодателство урежда замърсяването на въздуха и шумовите емисии от специфични източници.