Τα έσοδα της Ένωσης

01-02-2018

Ο προϋπολογισμός της Ένωσης χρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου (99%) από ίδιους πόρους. Τα ετήσια έσοδα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις ετήσιες δαπάνες. Η απόφαση σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων λαμβάνεται με ομοφωνία από το Συμβούλιο, συνυπολογίζει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να επικυρώνεται από τα κράτη μέλη.

Ο προϋπολογισμός της Ένωσης χρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου (99%) από ίδιους πόρους. Τα ετήσια έσοδα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις ετήσιες δαπάνες. Η απόφαση σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων λαμβάνεται με ομοφωνία από το Συμβούλιο, συνυπολογίζει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να επικυρώνεται από τα κράτη μέλη.