Οι δαπάνες της Ένωσης

01-05-2018

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού εγκρίνονται από κοινού από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να τηρεί τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για τα διάφορα προγράμματα και πολιτικές, όπως είναι οι πολιτικές για τη συνοχή, τη γεωργία και τις εξωτερικές σχέσεις. Τα μέσα ευελιξίας εξασφαλίζουν ότι η ΕΕ μπορεί να αντιδράσει σε περίπτωση απρόβλεπτων αναγκών. Η χρήση των χρηματοδοτικών μέσων διασφαλίζει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα όσον αφορά τις δαπάνες της ΕΕ.

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού εγκρίνονται από κοινού από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να τηρεί τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για τα διάφορα προγράμματα και πολιτικές, όπως είναι οι πολιτικές για τη συνοχή, τη γεωργία και τις εξωτερικές σχέσεις. Τα μέσα ευελιξίας εξασφαλίζουν ότι η ΕΕ μπορεί να αντιδράσει σε περίπτωση απρόβλεπτων αναγκών. Η χρήση των χρηματοδοτικών μέσων διασφαλίζει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα όσον αφορά τις δαπάνες της ΕΕ.