Ο πρώτος πυλώνας της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ): II — Άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς

01-04-2018

Με τη μεταρρύθμιση του 2003 και τον «διαγνωστικό έλεγχο» του 2009 αποσυνδέθηκε το μεγαλύτερο μέρος των άμεσων ενισχύσεων. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 παρέχει ενιαία νομική βάση και ολοκληρωμένο κώδικα που καθιστά τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς πιο στοχευμένες, πιο δίκαιες και πιο «πράσινες».

Με τη μεταρρύθμιση του 2003 και τον «διαγνωστικό έλεγχο» του 2009 αποσυνδέθηκε το μεγαλύτερο μέρος των άμεσων ενισχύσεων. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 παρέχει ενιαία νομική βάση και ολοκληρωμένο κώδικα που καθιστά τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς πιο στοχευμένες, πιο δίκαιες και πιο «πράσινες».