Η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

01-03-2018

Η διασυνοριακή ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων αυξάνεται σταθερά. Στις αστικές υποθέσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει δικαστική συνεργασία για προσέγγιση των διάφορων νομικών συστημάτων. Βασικοί στόχοι της Ένωσης είναι η ασφάλεια δικαίου και η ευχερής και αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, γεγονός που προϋποθέτει εντοπισμό του αρμόδιου δικαστηρίου, σαφή προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου, καθώς και ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες αναγνώρισης και εκτέλεσης.

Η διασυνοριακή ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων αυξάνεται σταθερά. Στις αστικές υποθέσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει δικαστική συνεργασία για προσέγγιση των διάφορων νομικών συστημάτων. Βασικοί στόχοι της Ένωσης είναι η ασφάλεια δικαίου και η ευχερής και αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, γεγονός που προϋποθέτει εντοπισμό του αρμόδιου δικαστηρίου, σαφή προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου, καθώς και ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες αναγνώρισης και εκτέλεσης.