Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων

01-02-2018

Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων είναι μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Δεν αποτελεί μόνο την πιο πρόσφατη από αυτές, λόγω της ιδιαιτερότητάς της καθώς περιλαμβάνει και τρίτες χώρες, αλλά και την ευρύτερη. Η ελευθέρωση των ροών κεφαλαίων εξελίχθηκε σταδιακά. Οι περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων και στις πληρωμές, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, έχουν καταργηθεί από τις αρχές του 2004 ως αποτέλεσμα της Συνθήκης του Μάαστριχτ, ενδέχεται ωστόσο να υφίστανται ορισμένες εξαιρέσεις.

Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων είναι μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Δεν αποτελεί μόνο την πιο πρόσφατη από αυτές, λόγω της ιδιαιτερότητάς της καθώς περιλαμβάνει και τρίτες χώρες, αλλά και την ευρύτερη. Η ελευθέρωση των ροών κεφαλαίων εξελίχθηκε σταδιακά. Οι περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων και στις πληρωμές, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, έχουν καταργηθεί από τις αρχές του 2004 ως αποτέλεσμα της Συνθήκης του Μάαστριχτ, ενδέχεται ωστόσο να υφίστανται ορισμένες εξαιρέσεις.