Χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα

01-02-2018

Η νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα και τα φυτοφάρμακα έχει ως στόχο να προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και να αποτρέψει τη δημιουργία φραγμών στο εμπόριο. Αποτελείται από κανόνες για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ειδικών κατηγοριών χημικών προϊόντων, δέσμη εναρμονισμένων περιορισμών για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, καθώς και από κανόνες που διέπουν τα σοβαρά ατυχήματα που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και τις εξαγωγές των ουσιών αυτών. Με τον όρο «φυτοφάρμακα» νοούνται ουσίες που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση, εξάλειψη και πρόληψη οργανισμών που θεωρούνται επιζήμιοι. Περιλαμβάνουν τα βιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ). Το σημαντικότερο επίτευγμα σε επίπεδο ΕΕ είναι ο κανονισμός REACH, ο οποίος ρυθμίζει την καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των εν λόγω επικίνδυνων ουσιών, καθώς και τους περιορισμούς που ισχύουν για αυτές.

Η νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα και τα φυτοφάρμακα έχει ως στόχο να προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και να αποτρέψει τη δημιουργία φραγμών στο εμπόριο. Αποτελείται από κανόνες για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ειδικών κατηγοριών χημικών προϊόντων, δέσμη εναρμονισμένων περιορισμών για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, καθώς και από κανόνες που διέπουν τα σοβαρά ατυχήματα που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και τις εξαγωγές των ουσιών αυτών. Με τον όρο «φυτοφάρμακα» νοούνται ουσίες που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση, εξάλειψη και πρόληψη οργανισμών που θεωρούνται επιζήμιοι. Περιλαμβάνουν τα βιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ). Το σημαντικότερο επίτευγμα σε επίπεδο ΕΕ είναι ο κανονισμός REACH, ο οποίος ρυθμίζει την καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των εν λόγω επικίνδυνων ουσιών, καθώς και τους περιορισμούς που ισχύουν για αυτές.