Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ESFS)

01-02-2018

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (European System of Financial Supervision (ESFS)) είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα αρχών μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής εποπτείας που περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Στόχος του ESFS είναι η διασφάλιση μιας συνεκτικής και συνεπούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ. Αυτό το σύστημα εποπτείας διέρχεται περίοδο αλλαγών λόγω της θέσπισης της Τραπεζικής Ένωσης και της αναμενόμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (European System of Financial Supervision (ESFS)) είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα αρχών μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής εποπτείας που περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Στόχος του ESFS είναι η διασφάλιση μιας συνεκτικής και συνεπούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ. Αυτό το σύστημα εποπτείας διέρχεται περίοδο αλλαγών λόγω της θέσπισης της Τραπεζικής Ένωσης και της αναμενόμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.