Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

01-03-2018

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) είναι ένα από τα επτά θεσμικά όργανα της ΕΕ. Απαρτίζεται από δύο δικαιοδοτικά σώματα: Το Δικαστήριο καθαυτό και το Γενικό Δικαστήριο. Έχει δικαιοδοτική αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ανωτέρω σώματα εξασφαλίζουν την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της ΕΕ στην επικράτειά της. Ελέγχουν τη νομιμότητα των πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και αποφαίνονται σχετικά με το κατά πόσο τα κράτη μέλη σέβονται τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύει επίσης το δίκαιο της Ένωσης, απαντώντας στα προδικαστικά ερωτήματα που υποβάλλουν εθνικοί δικαστές.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) είναι ένα από τα επτά θεσμικά όργανα της ΕΕ. Απαρτίζεται από δύο δικαιοδοτικά σώματα: Το Δικαστήριο καθαυτό και το Γενικό Δικαστήριο. Έχει δικαιοδοτική αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ανωτέρω σώματα εξασφαλίζουν την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της ΕΕ στην επικράτειά της. Ελέγχουν τη νομιμότητα των πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και αποφαίνονται σχετικά με το κατά πόσο τα κράτη μέλη σέβονται τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύει επίσης το δίκαιο της Ένωσης, απαντώντας στα προδικαστικά ερωτήματα που υποβάλλουν εθνικοί δικαστές.